گزارشات ریاست های مرکزی از 12 الی 17 اسد 1398

sadam_morr

1)ریاست تحقیق و سیستم معلومات

 1. اشتراک در برنامه مدیریت مرز ها (IBM) در کشور ترکیه .
 2. تهیه نمودن لیست کتابخانه مورد نیاز کتابخانه .
 3. تهیه طرح نهایی گفتمان ملی مدیریت مهاجرت و ارا ئه آن به دو نر (GIZ).
 4. جلسه با تیم اجرایی (GIZ) برای طرح گفتمان ملی مدیریت مهاجرت.
 5. جلسه با نماینده پروژه (DTM)IOM  .
 6. ترتیب گزارشات ربع وار ریاست تحقیق .
 7. حل مشکلات تخنیکی دیتابیس مرز میلک و تورخم . 
 8. سفر دو تن کارمندان آمریت  معلومات به ولایت هرات جهت بررسی از مرز اسلام قلعه .
 9. تهیه و ترتیب گزارشات واصله از ریاست های مرکزی در شیرفولدر.
 10. مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفونی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت ناامن، راه های قانونی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، راه تجارت، پیوستن به فامیل
 11. نوشتن و شریک سازی گزارش دری و انگلیسی ترینینگ آموزشی کشور ایران برای تعداد(40) نفرمسولین.
 12. جلسات هماهنگی تیم مرکزمعلومات مها جرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین  با مکاتب گل خانه، چهار قلعه چهار دهی و عایشه درانی.
 13. جلسات آگاهی رسانی در مکاتب گلخانه، چهارقلعه چهار دهی و عایشه درانی.
 14. نوشتن و گزارش دهی گزارش ماهوار از فعالیت مرکز معلومات مهاجرت برای ICMPD.
 15. جمع آوری معلومات اخذ ویزه برای افغان ها کشور مالت.
 16. هماهنگی با دفتر ایکول اکسیس جهت برگزاری اموزش های ارتقا ظرفیت برای کارمندان مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .
 17. پیگیری تکمیل و ثبت فورم آترا جهت انتقال سرور خط تماس 5588 به داخل وزارت در وزارت مخابرات
 18. تهیه نمودن گزارش فعالیت یکساله مرکز معلومات مهاجرت به دری
 19. هماهنگی با دفتر ASARA  جهت تنظیم آموزش های ارتقا ظرفیت برای کارمندان مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .

2) ریاست امور اداری

 1. تعداد 10 قطعه فورم (م7) ویا راپور رسید اجناس خریداری شده که جمعاً مبلغ 1717550افغانی میشودغرض محسوبی به ریاست محترم مالی وحسابی ارسال گردیده
 2. تعداد25  قلم جنس برویت ف.س.5 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده است.
 3. تعداد 14  قطعه ف.س.5 قرطاسیه باب ومفروشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوط مجرا گردیده است.
 4. تعداد 5 قطعه فورم ف.س.5 ترتیب گردید.
 5. بتعداد 3  قطعه فورم ف.س.10 مصرفی ترتیب گردیده است .
 6. تعداد 3 قطعه فورم اعاده ف.س.8 ترتیب واجرا گردیده است.
 7. تعداد 20 قطعه حواله تیل دیزل وتیل پطرول ترتیب گردیده است.
 8. تعداد 10 قطعه فورم ف.س.5 روغنیات ومبلایل وگریس هایدرولیک وفلتر باب ترتیب گردیده است.
 9. تعداد3  قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده است.
 10. تعداد 20 قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معامله گردیده .
 11. ترمیم نلدوانی تشناب های عمومی .
 12. پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها.
 13. پاکاری دهلیز های بلاک اول ودوم توسط خارکروب ها.
 14. انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط.
 15. آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها.
 16. تخلیه چاه سپتیک فاضلاب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری .
 17. تعداد پییشنهاد ات جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال گردیده.
 18. پیگیری پلیت یک عراده موتر لند کروزر مساعدت شده.
 19. تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر گروپ مبائیل جهت انجام  وظایف رسمی وزارت .
 20. سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران .
 21. ارسال تعدا د حواله ها پرزه جات جهت نرخگیری وخریداری به آمریت تدارکات.
 22. تبدیلی مبلایل عراده عراده جات تحت نظر آمر ورکشاپ در داخل وزارت.

3) ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

4) ریاست پالیسی و پلان

1-  نظارت دوامدارازجریان کارپروژه رنگمالی وزارت .

2- نظارت ازجریان کارپروژه ترمیمات تشناب های وزارت .

3-  ارسـال جــداول نـیازمـندی هـای عـادی(تجهیزات دفتری، واجناس اولیه) ریاست پالیسی وپلان برای سال 1399 به آمریت تدارکات وزارت .

4- تـهیه وترتیـب معلومات راجع به دست آوردهـا، چالشها ونظریات درعرصه کاری اداره .

5- پـیگیری، جـمع آوری گـزارشات وکارکـرد  ریاسـت های تـحت ارزیـابی  وزارت ، دررابطه به تحقق پلان آسیب پذیرهای معروض به فساد اداری .

6- کاربالای تحقق طرح برنامه امنیتی عودت مهاجرین افغان(باتمرکزبه عودت کتلوی واجباری مهاجرین) بازدید ازمرز ورودی تورخم، شناسایی چالشها وجمع آوری نیازمندی ها . 

7- کار روی تحلیل وتوحیدگزارشات ربع دوم وسوم 1398 ولایات .

8- جـمع آوری گــزارشات هــفته وارآمـریــتهای تــحت اثـــرریــاست  طـــور دوامــدار وارسال آن ازطریق شیرفولدربه اداره مربوطه

5-) ریاست تکنالوژی معلوماتی

6) ریاست حمایت حقوقی

دربخش طرح وتسوید

1-ارسال تفاهمنامه موسسات خیریه بشری ، هاپا ، دسترسی برای معلولین افغان و موسسه شانتی  به کمیته تفاهم نامه ها غرض ابراز نظر و امضا.

2-ملاقات با نماینده موسسه کنسرن جهانی ، دوستان ، خیریه بشری

شماره

تفاهمنامه های امضا شده

ارسال تفاهمنامه جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه جهت امضا/تطبیق ونظارت

تدویر جلسات /اشتراک درجلسات

ملاقات ها

 

1

 

 

 

تفاهمنامه موسسه

تفاهمنامه موسسه شانتی

تفاهمنامه موسسات خیریه بشری ، هاپا و موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان

 

 

ملاقات با نمایندگان موسسات کنسرن جهانی ، دوستان و خیریه بشری

 

 

دربخش نظارت وپذیرائی: 

در طی هفته جاری از پـروسـۀ بـرگشت تعداد (2770)تن طی (۱۲)  پرواز توسط پروازهای ترکش، کامیر، ایر عربیه و آریانا به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد:

 بتعداد (2) تن عـودت کنندگان اجباری ( از کشورهای فرانسه ۱، دنمارک1 تن )

و به تعداد (2768)تن عودت کننده داوطلب ازکشور ترکیه به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی دفتر محترم IOM ، مستفید شدند.

 

 

دیتانتری

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

مجموعه

 

 

 

 

داوطلب

مجموعه

 

 

 

 

اجباری

 

 

کشورها

 

 

کشورها

 

 

       

 

 

ترکیه

 

دنمارک

فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2770

2768

 

 

 

 

 

 

 

 

2768

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

دربخش مشوره ها:

1-  مجموعاً ( ۲۰)تن عودت کننده­ و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.

2- بتعداد (۱۶) تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.

3- به تعداد (۴) تن عودت کننده جهت اصلاح نام به تدریسات ثانوی معرفی گردید.

4- از جمله حمایت شدگان (۱۰)تن خانم ها و (۱۰) تن آقایان (۱۲) تن عودت کننده کشور ایران (5) تن ، عودت کننده کشور پاکستان و (۳) تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.

عرصه های حمایت

جلسات

کشورهای مبداء عودت

کته گوریهای افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

گمررکات

تدویر جلسات

اشتراک در جلسات

پاکستان

ایران

سایرکشورها

آقایان

خانم ها

۱۶

۴

 

 

0

   

5

۱۲

۳

۱۰

۱۰

جلسات:

اشتراک یک تن در ورکشاپ دو روزه در رابطه به راه حل های دایمی برای بیجاشدگان در تالار وزارت

اشتراک درجلسه پیرامون اسکوپ در ریاست پالیسی وپلان.

صدور۸ قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات لازم صورت گرفته است

 

7) ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان

8) ریاست عودت و ادغام مجدد

9)  ریاست مالی و حسابی

گزارش ارائه نگردیده است.

10) ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات

جمع آوری آمار وارقام عودت کننده گان ولایات مرزی (ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار) قرار ذیل اند:

بتعداد(۵۸۳۸) تن عودت کنندگان از کشور ایران.

بتعداد (۳۵۲) تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد(۶۱۹۰)تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل گسیل است.

به سکرتریت محترم مقام وزارت.

معینیت  محترم مالی واداری.

معینیت  محترم امورپناهند گان.

معینیت محترم پالیسی وپلان.

فارمت های گزارش هفته وار بیجاشدگان داخلی ولایت و هفته دوم ماده اسد(۲۰)ولایت بریاست محترم ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

فارمت های گزارش هفته وار عودت کنند گانهفته دوم ماهاسدا (۱۸) ولایت بریاست محترم ع عودت ارسال گردید.

مجموعاْ بتعداد(۸۰)  قطعه مکاتیب جریانهفته دوم ماده اسداجراات گردید.

تعداد سفرها یک سفراز مرکز به ولایات ویک سفر از ولایات به مرکز صورت گرفته است.

ولایت بلخ: تاریخ ۵الی ۱۴

عرایض ۱۲۵۴ فامیل عودت کننده و بیجاشده داخلی از ولایات سرپل، جوزجان، کندز ، بغلان، سمنگان و ولسوالی های بلخ ارزیابی گردید و ۱۴۹ فامیل مستحق شناخته شد.

برای ۷۵فامیل بیجاشدداخلی مواد غیرغذایی از سوی موسسه ODR و یونسیار برای مستحقین توزیع گردید.

۵۷ فامیل عودت کننده وبیجدشده داخلی جهت دریافت مساعدت به شعبات مشوره دهی معرفی گردید.

۳۲ فامیل از بیجاشدگان داخلی ثبت وراجستر گردید.

برای ۹۴ فامیل بیجاشده توزیع گردید

برای ۲۶۰ فامیل مواد غذایی توزیع گردید.

ولایت لوگر:

۶ نفر عودت کننده بریاست جهت ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

۷ فامیل بیجاشده ثبت وراجستر گردید.

۲۰ قطعه عرایض عودت کنندگان ثبت و راجستر گردید.

ولایت سرپل:

۷۳ فامیل بیجاشده از مرکز ولایت سرپل سروی شد و۳۴ فامیل مستحق کمک شناخته شد.

۸ باب خیمه حمام برای بیجاشدگان داخلی توزیع گردید.

۷ فامیل بیجاشده سروی شد ۵ فامیل مستحق کمک شناخته شد

۷۹ فامیل بیجاشده از قریجات مختلف ولایت سرپل مواد غیرغذایی از طرف موسسه کمک کننده به ارزش (۱۹۲۵۰) توزیع گردید.

ولایت کنر:

۵ نفر عودت کننده جهت ادامه تحصل بریاست معارف معرفی گردید.

۱۲۰ ورق عرایض مراجعین ثبت گردید.

برای ۱۱ نفر عودت کننده مواد غذایی توزیع گردید.

ولایت ننگرهار:

دوشنبه  14/5/1398 چي سمون خورى 2019/8/05 سره

 

نن ورځ د طورخم انتقالاتو بندر د لاري په تعداد 5 غير راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي نه درلودل او د وګړو شمير ئي 27  تنه، چي ددى جملي څخه ئي 13 تنه نارينه او14 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته راستانه شوي دي چي نوموړو کورنيو سره د IOM خيريه ټولنۍ لخوا د لازمو مرستو تر څنګ د ترانسپورت په برخه کي هم 91290 افغانۍ نقدى مرسته تر سره شوه.

او همدارنګه 2 راجستر شوي کورنۍ چي د (POR) کارتونه ئي درلودل او د وګړو شمير ئي 7 تنه چي ددي جملي څخه ئي 3  تنه نارينه او  4 تنه ښځينه کيږي خپل هيواد ته د طورخم انتقالاتو د بندر د لاري راستانه شوي چي نوموړو کورنيو سره د UNHCR موسسي لخوا د  نورم مطابق مرسته ترسره شوى.

 

يادونه : نن ورځ جمله 34 کډوال د طورخم  انتقالاتو بندر  د لارى خپل هيواد ته راستانه شويد

ولایت لغمان ۱۵/۵/۱۳۹۸:

برای ۱۹ فامیل بیجاشده خیمه توزیع گردید.

برای ۲۶۰ فامیل بیجاشده مواد غذای و مبلغ ۱۰۰ دالر توزیع گردید.

11 ) آمریت جندر

12) ریاست ارتباط خارجه

13) ریاست تفتیش

14)ریاست دفتر مقام

15)ریاست منابع بشری

 1. گزارش کاری آمریت محترم استخدام
 2. تکثیر مکتوب تمدید قرارداد بالمقطع معادل بست رتبه(4) در مربوطات ریاست اداری به شعبات مربوط.
 3. طی مراحل فورم تمدید قرارداد دو تن از کارکنان بالمقطع ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق کمیسیون موظف و ارسال به ریاست دفتر غرض تائیدی مقام محترم وزارت.
 4. تماس تیلفونی بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی غرض اخذ امتحان تحریری.
 5. اخذ امتحان تحریری بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی وحسابی.
 6. تکثیر مکتوب تقرر رقابتی بست رتبه(7) دریور ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.
 7. تماس تیلفونی با کاندیدان بست رتبه(4) مدیر عمومی بودجه عادی ریاست مالی و حسابی.
 8. ترتیب پیشنهاد تقرر رقابتی کاندید موفق بست رتبه(8) کارکن خدماتی مقام غرض اخذ منظوری.
 9. تکمیل اسناد ابتدایی یکی از کاندیدان موفق بست رتبه(8)کارکن خدماتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از مراجع ذیربط.
 10. تکمیل اسناد ابتدایی یک تن به اساس حکم مقام محترم وزارت از مراجع ذیربط غرض تقرر در یکی از  بست های کمبود طورعجالتاً.
 11. معرفی یک تن غرض اخذ کارت جواز کار به ریاست قوای بشری.
 12. تکثیر مکتوب مبنی بر معرفی دو تن به ریاست امنیت ملی جهت حصول اسناد تقریری ابتدیی.
 13. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(6) مامور اجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت هلمند از طریق رقابت آزاد.
 14. تکثیر مکتوب تقرر بست رتبه(6) مامور اجرائیه ریاست امورمهاجرین ولایت پکیتا از طریق رقابت آزاد.
 15. تکثیر مکتوب مبنی بر معرفی یک تن به ریاست امنیت ملی جهت طی مراحل اسناد تقرر ابتدایی.

 گزارش آمریت محترم سوانح

1. درج اسمای کارکنان که به اساس احکام جداگانه مقام محترم وزارت تقرر حاصل نموده اند به حاضری.

2- ترتیب خلص سوانح برای ( 6)تن از کارکنان مرکزی وزارت.

3-به اثر کنترول حاضری (39) تن از کارکنان رقعه مریضی گذاشته (78) تن توظیف و( 28) تن رخصت ضروری اخذ نموده اند.

4-ترتیب راپور حاضری کارکنان باالمقطع وپروژه ئی بریاست مالی وحسابی .

 5-حضوردرجلسه ارزیابی (4) تن ازکارکنان مرکزی وزارت .

6- درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک ،تحسین نامه،سند تحصیلی وسایروقایع کارکنان  (15) قطعه مکتوب به دفاترسوانح شان.

7-ترتیب وارسال فورم ( م-۹) (15)  تن از کارکنان وزارت که به ولایت سفر نموده بودند.

8-دوجلد دفتر سوانح کارکنان وزارت که به دیگر وزارت خانه ها تبدیلاً تقرر حاصل نموده اند ارسال شده .

9-به اساس مصوبه بورد اجرائیوی وزارت اسمای کارکنان درج حاضری اضافه کاری گردیده است

     آمریت محترم آموزش

گزارش ندارد 

گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

معرفی محرم علی فرزند شربت علی عضو مسلکی نماینده گی های خارج ازکشور ریاست ارتباط خارجه به بانک ملی افغان جهت اخذ قرضه بطور اقساط .

طی مراحل اسناد قرضه محترم عبدالمبین مدیرعمومی انکشاف ریاست منابع بشری بعد از تائید هیت  کمیسیون بانک ملی افغان و ارسال اسکیچول مبلغ قسط و تکتانه  قرضه شان به ریاست محترم مالی وحسابی

 

گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیلاتی

تأمین ارتباط با محترم همایون عبدالرحیمزی مسئول بخش بایومتریک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی مبنی بر اخذ بایومتریک معین صاحب مالی و اداری و یکتعداد روئسای که به سفر رسمی بودند و بایومتریک نشده اند.

تأمین ارتباط با محترم همایون عبدالرحیمزی مسئول بخش بایومتریک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدماتی ملکی در رابطه به تصحیح کد سه بست ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز و یک بست آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان.

ارسال مکتوب بریاست محترم امور مهاجرین ولایت پکتیا در رابطه به تقرر محترم میرویس فرزند عبدالرحمن در بست (6) به حیث مامور اجرائیه آنریاست از طریق امتحان کانکور.

ارسال مکتوب به آمریت محترم امور مهاجرین ولایت هلمند در رابطه به تقرر مرسل احمد فرزند گل محمد در بست (6) به حیث مامور اجرائیه آن آمریت از طریق امتحان کانکور.

پیگیری لایحه وظایف و امور تشکیلاتی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق این مدیریت.

اخذ ایمیل ها از مراجع مختلف ، ریاست تشکیلات امورکادری ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، واحد های دومی وزارت  ودیگرمراجع دولتی که به این ریاست مواصلت مینماید همه روزه از طریق این مدیریت طبق هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وقت جواب ارایه میگردد.

قرار شرح فوق گزارش  هفته وار سال مالی  1398 این مدیریت ترتیب و تقدیم است.

 

16)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است.

17)مشاورین مقام وزارت:

گزارش ارائه نگردیده است