گالری رسانه

وزیر امور مهاجرین با نماینده و رئیس عمومی اداره برنامه های انکشافی سویس دیدار کرد

کنفرانس مطبوعاتی اسلام الدین جراات رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما درولایات

گزارش سفر معین پناهنده گان به ترکیه

مساعدت های ما درولایات

مساعدت های ما در ولایات

پنچ باب کلینیک در قندهار افتتاح شد

وزیر امور مهاجرین امور مهاجرین و عودت کنندگان

مساعدت های ما درولایات

یک هفته وزارت امور مهاجرین هفته دوم ماه جوزا سال 1400

تماس تیلیفونی وزیر امور مهاجرین

په دوو ولايتونوکې ۱۲۹۰ بېځايه شوو کورنيوسره مرستې وشوې.

دیدار وزیر امور مهاجرین با سفیر پاکستان

Pagination