گزارش های مرکزی

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۸:۱۲

وزارت امور مهاجرین سه تفاهمنامه همکاری به ارزش مجموعی بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی را با موسسات امضا کرد

 

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با موسسات کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان (CAWC)، وارچلد (WAR child) و احیای مجدد انصاری برای افغانستان سه تفاهمنامه همکاری را به منظور رسیدگی بهتر به خانواده های بیجاشده و برگشت کننده امضا کرد.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۱۳