لایحه وظایف کارکن خدماتی

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۹:۳۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

عنوان وظیفه                    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره                    : امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت                           : کابل

بخش                              : ریاست هماهنگی دریافت حل راه های دایمی برای بیجاشده گان داخلی

بست                              : (8) 2 بست

گزارشدهی به                   : مدیر اجرائیه

گزارشگیری از                : ندارد

کود                                :( 29-90-18-009- 29-90-18-010)

.................................................................................

هدف وظیفه: انجام وظایف حمایوی نظافت دفاتر و انتقال مواد مورد ضرورت.

.................................................................................

آوردن و رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه وزارت جهت اجرای بموقع.

حفظ و نگهداشت اجناس دفتر بمنظور اسفاده در اجرای امور مربوطه.

تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفتر جهت طی مراحل و انجام امور.

مراقبت از پاکی و صفائی دفاتر مربوط جهت حفظ نظافت.

اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود ، جهت تسریع اجراأت.

...............................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست ، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.

 

1. درجه تحصیل حداقل:

داشتن سواد ابتدائی ( قابلیت تحریر و تقریر) را داشته باشد.

 

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

ضرورت نیست.

 

.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

آشنایی در مورد چگونگی مراقبتُ استفاده از وسایل و ابزار کاری و داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله.

 

فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

ایمیل آدرس ریاست منابع بشری : recruitment@morr.gov.af