لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۲:۴۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل _ افغانستان

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی حواله جات وتادیات

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

 

بخش :

موقعیت پست:

ریاست مالی و حسابی

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمر مالی و حسابی

 

گزارش­گیری از:

کود

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

29.90.15.008

 

تاریخ بازنگری:

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: ترتیب حواله های تحویلی، قطعی ومحسوبی ها در مطابقت به قوانین ومقررات نافذه.

................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. ترتیب  فورمهای (م16، م13، م12 وم10) مرکز وزارت با توجه به موجودیت تخصیص جهت تامین شفافیت وحصول اطمینان .
 3. کنترول و پیگیری از اجرای حواله های انتقالی، قطعی، تحویلی، محسوبی وسفریه در مطابقت به قوانین جهت طی مراحل اسناد.
 4. وضع باقیداری معتمدین، شرکتها وسایر اشخاص غرض ترتیب واجرای حواله های مربوط .
 5. ترتیب و اجرای  بموقع حواله های مصارفاتی شامل کرایه دفاتر ومنازل کارکنان نمایندگیهای خارج از کشوربمنظور تصفیه طلبات .
 6. نظارت از ثبت و نگهداشت اسناد مصارفاتی در مطابقت به قوانین وتعلیمات نامه محاسبه نقدی جهت اتخاذ تدابیر بعدی.
 7. کنترول از ثبت داد وستد وجه سردستی در دفتر م76 واجرای حواله های پیشکی بمنطور نظارت از جمعدهی معتمدین نقدی در مطابقت به قوانین و موازین حسابداری.
 8. تظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.
 9. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
 10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده میشود جهت تسریع اجراأت.

---------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد ، اداره عامه, پالیسی اداره عامه، اداره و تجارت, مدیریت مالی ، مدیریت عمومی و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری یک سال مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری ) و آشنائی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

ایمیل آدرس ریاست منابع بشری : recruitment@morr.gov.af