لایحه وظایف نجار

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۴:۳۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه : نجار وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گا ن

موقعیت : کابل

بخش : ریاست اداری بست

: ( 7 ) گزارشدهی به : مدیرحفظ ومراقبت

گزارشگیری از : ندارد

کود : (29-90-11-051)

......................................................................

هدف وظیفه :ترمیم میزها، چوکی ها ، الماری ها ، قفل ها و دروازه ها غرض استفاده کارمندان وزارت . ..............................................................................

شرح وظایف : 

1. ساخت و ترمیم میزها، چوکی ها، الماری ها، دروازه ها، قالب بندی و اجرای سایر امور مربوط به نجاری.

2. حفظ و نگهداری افزار کاری که از جانب دولت برایش سپرده میشود.

3. تهیه فرمایشات مورد نیاز وزارت در عرصه نجاری.

4. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف آمرمربوطه برایش سپرده میشود

. ...........................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل: o برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) o ضرورت ندارد. به دارنده تجارب کاری ترجیح داده میشود.

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) o توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه