لایحه وظایف آمر نیازسنجی مساعدت ها

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۴:۲۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر نیازسنجی مساعدت ها

بست:

3

نوعیت بست

حمایوی

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

ریاست هماهنگی مساعدت ها

موقعیت پست:

کابل مرکز

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

رئیس هماهنگی مساعدت ها

گزارش­گیر از:

مدیر عمومی  شناسائی مستحقین

کد:

(009-22-90-29)

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................

هدف وظیفه: نیازسنجی کمک ها و ارزیابی نیاز های بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان جهت توزیع مساعدت ها

...................................................................................

وظایف تخصصی:

نیاز سنجی، ارزیابی و استفاده درست از كمكهاي دريافتي غرض ظرفيت سازي و اشتغالزايي به عودتكنندگان و بیجاشدگان داخلی.

حصول اطمینان از شناسائی و تثبیت مسحقین عودت کننده و بیجاشده داخلی غرض شریک ساختن به نهاد های کمک کننده و انجام مساعدت های بهتر.

نظارت و حصول اطمینان از اجرای حواله های مساعدت شده و مواد امدادی به مستحقین عودت کننده و بیجاشده برویت سروی انجام شده.

حصول اطمینان از مساعدت های که جانب موسسات داخلی و خارجی صورت گرفته جهت استفاده درست از کمک های دریافت شده.

تنظیم مجالس و تشویق تمویل کننده ها جهت هماهنگی مساعدت های  مالی و حمایت مالی به عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.

انسجام امور در قسمت نیاز سنجی و شناسائی خانواده های عودت کننده و بیجاشده جهت تنظیم مساعدت ها.

ارایه طرح های مشخص و مفید به ریاست مربوطه بمنظور هماهنگ نمودن مساعدت های که از طریق  مؤسسات ملی و بین المللی صورت میگیرد.

وظایف مدیریتی بست:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.

انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

مدیریت، ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.

تعقیب فیصله های جلسات برگزار شده با ادارات ذیربط و ارائه نتایج آن با آمر مافوق.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی بست:

تامین ارتباط و هماهنگی با واحد های اولی و دومی وزارت غرض نیازسنجی و ارزیابی مساعدت های مالی.

....................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشتههای اداره عامه، پالیسی عامه، ارتباطات، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، علوم سیاسی،  جامعه شناسی، روانشناسی، اداره و منجمنت، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.

مهارت ‌های کمپوتری در برنامه‌ های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ7 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی