لایحه وظایف آمر ارتباط با موسسات و جلب کمک ها

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۴:۲۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمر ارتباط با موسسات و جلب کمک ها

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

 

بخش مربوطه:

ریاست هماهنگی مساعدت ها

 

موقعیت پست:

کابل مرکز

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

رئیس هماهنگی مساعدت ها

 

گزارش­گیر از:

2 مدیر ارتباط با مؤسسات

 

کد:

(006-22-90-29)

 

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................

هدف وظیفه: جلب و جذب کمک ها و تامین ارتباط با دونرهای همکار با در نظر داشت سلسله مراتب غرض نیل به اهداف متوقعه اداره .

.......................................................................................

وظایف تخصصی بست:

ترتیب مسوده تفاهمنامه با مؤسسات کمک کننده، در تفاهم با ریاست های ذیدخل غرض جلب کمک ها.

 ارسال تفاهمنامه های منظور شده به ولایات شامل پلان غرض حمایت از بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان.

حصول اطمینان از شریک ساختن چالش ها و مشکلات خانواده های بیجاشده با نهاد های ذیربط غرض جلب کمک های بشری برای فامیل های بیجاشده و عودت کننده.

تنظیم مجالس با مؤسسات کمک کننده جهت اجرای تفاهم نامه ها میان رهبری وزارت و  نهاد های کمک کننده بمنظور کمک رسانی بهتر به عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.

ارایه پروپوزل ها ، پلان ها و طرح های پیشنهادی به ریاست مربوطه پیرامون جلب توجه مؤسسات کمک کننده به عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.

حصول اطمینان از جمع آ‌وري ارقام و احصائيه معلوماتي راجع به مؤسسات کمک کننده و  نوعیت کمک آنها با واحد های دومی وزارت .

وظایف مدیریتی بست:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.

انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

مدیریت، ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره و

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی بست:

تعقیب فیصله های جلسات برگزار شده با ادارات ذیربط و ارائه نتایج آن با آمر مافوق.

هماهنگی با موسسات همکار به منظور جلب مساعدت های عاجل برای خانواده های عودت کننده و بیجاشده آسیب پذیر.

..................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، پالیسی عامه، ادبیات، ارتباطات، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، علوم سیاسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، اداره و منجمنت، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.

مهارت ‌های کمپوتری در برنامه‌ های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ7 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی