دسترسی به اطلاعات

 بر اساس مفاد فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی کشور مبنی بر حق دسترسی اتباع افغانستان به اطلاعات از ادارات دولتی در حدود احکام قانون در نظر گرفته شده است.

فرد مسئول:

سید سجاد صمیم

شماره تماس:

0093796646288 

ایمیل آدرس:

connect.samim@gmail.com

فورم دسترسی به اطلاعات

دریافت فایل

قانون دسترسی به اطلاعات

دریافت فایل