تعداد افرادی عودت کننده که پس از پیروزی امارت اسلامی به وطن بازگشتند

sadam_morr

۱۲,۲۸۹۴۲نفر