له مونږ سره اړیکه

شماره اړوند ریاست اړیکو شمیره اړوند ایمیل آدرس
1 اړوند ریاست 0799474237  media@morr.gov.af
2 د اداری چارو ریاست 0799213150  
3 دانجنرۍ دخدماتو ریاست    
4 د داخلي بیځایه شویو د ثبت او ځواب ویلو ریاست 0786502051  
5 ریاست عمومی عودت 0770630924  
6 د بیرته راستنیدونکو او مجدد ادغام ریاست   reintegation@morr.gov.af
7 د داخلي بیځایه شویو لپاره دایمی حل لارو ریاست 0771200012  
8 د معلوماتي ټکنالوجۍ ریاست 0705782448  
9 د ولایتی چار د همغږۍ ریاست  0700843009 provinces@morr.gov.af
10 د کډواول د تحقیق او معلوماتو ریاست 0774821976 research@morr.gov.af
11 د پلان او پالیۍ ریاست 079802995 plan@morr.gov.af
12 د حقوقي ملاتړ ریاست  0788880654 legal@morr.gov.af
13 د داخلي بیځایه شویو ستونزو ته درسیدنې لوی ریاست    
14 دتفتیش ریاست 0783013090 audit@morr.gov.af
15 د بشری منابعو ریاست  0707231730 hr@morr.gov.af
16 مالی او حسابی ریاست 0708113270  
17 د دفتر مقام ریاست 0788294949 cos@morr.gov.af
18 د بهرنیو اړیکو ریاست 0700216452 external@morr.gov.af
19 دجندر آمریت 0707174422 gender.morr.af@gmail.com