دمالي او حسابي رياست کاري فعاليتونه

د ۱۳۹۴ د وږی د ۷ نه تر۱۱ پوری د مالی او حسابي ریاست د کاري کړنو راپور

 • په مختلفو برخو کې د فورمو ترتیب او طی مراحل یې
 • د ۱۳۹۴ مالی کال په اړه د وزارت د مقام په ځنو احکامو باندې کار او اړونده مراجعو ته یې لیږل.
 • د حفظ او مراقبت او  د وزارت مالیې د عملیاتي د پالیسۍ د مسودې د ۲۸ رالیږل شویو اسنادو په اړه د کډوالو چارو وزارت د نظر څرګندول او اړونده مرجع ته یې د ځواب لیږل
 • د ننګرهار او هلمند ولایتونو د کډوالوچارو د فاترو د تعمیر د کرایې په برخه کې د وزارت د محترم مقام د منظورۍ اخیستل
 • د پروان، میدان وردګ، ننګرهار، بامیانو او دایکنډي د ښار ګوټیو د خط اچونې په اړه اړونده مستوفیتوته د تخصیصاتو لیږل.
 • د ۴ دانو حوالو طې مراحل او په قطعې ډول سره یې مالې وزارت ته لیږل
 • د حوالو په اړه اجراآت
 • د مصارفاتي حوالو چمتو کول او د طې مراحل په موخه یې اړونده مراجعو ته لیږل
 • په ژورنال کتاب کې د ۷ دانو فورمو ثبتول
 • د معاشاتو د اجرا په اړه لازم اجراآت او د یو شمیر کارکونکو د بانکي اکونټ ثبتول.
 • د فورمو، تخصیصاتو، ولایتی او مرکزی راپورونو ، باقیداریو، چکونو او نورو مالې موضوعاتو په ګډون د ۹۰ دانو اسنادو په اړه لازم او مقتضی اجراآت
 • د مختلفو حوالو ثبت
 • د کارمندانو او اجیرانو د اضافه کاری ترتیب
 • د کارمندانو د اضافه کاریو د راپورونو را ټولول.
 • د مختلفو اداری مسایلو په اړه مرکزی ریاستونو ته د نامو لیږل.