د پلټنی ریاست کاری فعالیتونه

د ۷/۱۳۹۴ د ۶ نه تر ۱۵ پورې د پلټنې ریاست د فعالیت خلاصه.

  • دپلټنې مؤظف هئیت د باریک آب د السغان د ښارګوټي د C  او D ګروپ د ۱۳۸۶ نه تر ۱۳۸۷ پورې د ځمکی دویشلو د کمیسیون د۳۶ کارتنو څخه د ۱۶۶۶ دانو تیر شو سندونو ځیړلي چې له جملې یې له پلان بیرون ۹۰۸ دانې سندو نو ، د ځمکې نمرې ویشل شوي دي.
  • د ۱۳۶۹ کال ۶ کارتنه اسناد نوم لړ او بیرته آرشیف ته تحویل شوي دي.

د پلټنې ریاست کاری فعالیتونه

د ۱۳۹۴ د غبر ګولي د ۳ نه تر ۳۱ نیټې پورې د وزارت د داخلي پلټنې د ریاست کاري ګزارش

  • د وزارت د پلان او پالیسی ریاست ته د توحید په موخه د وزارت د داخلی پلټنې د ریاست د ۱۳۹۴ کال د غویي میاشتې د ګزارش لیږل.
  • د تیر کال د پاتې حسابونو د تصفیې په موخه د برسي شویو مراجعو (۱۰) قطعی تعقیبي مکتوبونه لمړي اودویمي واحدونو ته ولیږل شول.
  • د ۱۳۹۴ کال د روغنیاتود پیرودلو او د ۱۳۹۳ کال د روغنیاتو د قرارداد او توزیع په اړه اداری ریاست ته د وزارت د مقام د ۲۰/۳/۱۳۹۴ نیټې (۸۲۷ الف) ګڼې د حکم پر اساس د هئیت ګومارل.
  • د پلټنې عالي ادارې ته د حقوقی ملاتړ د ریاست د ۱۳۹۲ کال د برسی په اړه د وزارت د مقام ۲۰/۳/۱۳۹۴ نیټی (۸۴۰ – الف) ګڼې تر حکم لاندې د تحلیلي  یاداشت او ګزارش لیږل.