د دفتر ریاست کار کړنۍ

 

  • د وزارت مقام د احکامو تعقیب
  • د کار د ملی کمیټې د طرزلعمل د مسودې په اړه د دغه وزارت د نظریاتو او وړاندیزونو د ورکولو پر بنسټ د پلټنې د ریاست لیکونو ته ځواب  ورکول او تعقیب
  • د وزارت د اجرائیوی بور د ناستې داجندا ترتیب او تکثیر
  • سویس ته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د سفر د منظورۍ په اړه د جمهوری ریاست د حکم تعقیب
  • د وزارت د داولي او دویمی و احدونو د ۱۰۰ دانو عرایضو او  وړاندینو ثبت
  • د ۱۳۹۴ کال د وزارت د مقام د احکامو اړونده ریاستونوته د ۱۱۹ دانو تعقیبي  فورمو تکثیر
  • د ۳۲۱ تنو مراجعینو نوم لیکنه او د وزارت له چارواکو سره یې دکتنو تنظیم
  • د پناه ځای او حقوقی مسایلو په موخه د ۳۵ دانوعرایضو ثبت