دولايتونو دهمغږۍ او عامه اړيکو رياست

د ولایتی چارو داړیکو او همغږۍ ریاست لنډه پیژندنه.

د ولایتی چارو د اړیکو او هغږی  ریاست د کډوالو او راستنیدونکو چارو، پناه غوښتونکو، بې ځایه شویو او همدارنګه د نویوځای په ځای کیدو د چارو  په برخه کې له مرکز څخه ولایاتوته او بر عکس یې د چارو د ښه والو او همغږی په موخه، په ۱۳۹۱ کال کې د دغه وزارت په تشکیل کې له آمریت څخه ریاست ته ارتقاء وکړه او لاندې عمده دندې او مسؤلیتونه لري.

۱ – د کډوالو او راستنیدونکو چارو ملی استراتیژی موخوته در سیدو په خاطر د پراختیایی برنامو طرح او تطبیق.

۲ – د راستانه شویو او کورنیو بې ځایه  شویو چی ولایاتوته لیږدول شوي د احصایی او شمیر راټولول.

۳ – د راستانه شویو او بی ځایه شویو لپاره په اصلی سیمو کې یې د اړونده ارګانونو سره په تفاهم د کار او اشتغال زمینه برابرول.

۴ – له کمپونو څخه دکورنیو بې ځایه شویو د سیمی د خلکو د همکاری په جلب او تفاهم سره د استوګنیې سیمو ته یې د لیږدولو زمینه برابرول.

۵ – د حل لارو د پیداکولو په موخه د ولایت رهبری او اړونده چارواکوته د بې ځایه شویو او راستانه شویو د ستونزو انعکاس.

۶ – د مالی او حسابي صحیح تګ لاری او اصولو په رعایتولو سره چی په هغه کې روڼوالی او حساب ورکونه په پام کې نیول شوې وي د منظور شوې عادی او پراختیایې بودجی څخه د قیقه او پر ځای ګټه اخیستنه.

۷ – د چارو د همغیږی په موخه د اړونده دولتی او غیر دولتی ارګانونو سره چې د پناه غوښتنی په ارتباط کار کوي د اړیکو ټینګوړل.

۸ – د هغه مرستو تنظیمول چې د کډوالو په چاروکې د مرستی رسونې د کورنیو او باندنیو خیریه مؤسستا او بنسټونو لخواتر سره کیږي.

۹ – د ولایاتو د کډوالو چارو ریاستونو او آمریتونو ته د پلیکیدو په موخه د وزارت د مقام د رارښونو، پالیسیو، پلان، استراتیژیو او هدایاتو لیږل.

۱۰ – د مرکزی او ولایتی اداراتو تر منځ د همغږد ټینګولو او اموراتو څخه د برسی په موخه ولایتی سفرونه.

۱۱ – د اړونده نورو دندو چې د قانون سره سم د وزارت د رهبری او چارواکو لخوا ورته سپارل کیږی ترسره کول.