د بهرنیو اړیکو د ریاست فعالیتونه

 

د ۱۳۹۴ دزمري له لمړۍ نیټی نه تر ۲۴ پورې د بهرنیو اړیکو ریاست  کړنې.

  • د بیلا بیلو مراجعو څخه د راستانه شویو او بې ځایه شویو کډوالو او اداري مسایلو په اړه د ۳۰ دانو مکتوبونو اخیسل او اړونده مراجعوته لیږل.
  • د وزارت له داخل او بهرڅخه د ۱۰ پورونو اخیسل او اړونده مراجعوته یې د ځنو تکثیر.
  • د ایران او عراق له سفیرانو او UUKEF دفتر له رئیس سره د کډوالو چارو د وزیر د کتنو تنظیم.

د ۱۳۹۴ کال د چنګاښ میاشتی په بهیر کې د بهرنیو اړیکو ریاست د فعالیت راپور

  • د افغاني سرې میاشتی ټولنې ته په کابل کې د کویټې ښارد ۶۰ تنو پناه غوښتونکې معرفې کول.
  • د وزارت او انورو ادارو اړوند مراجعو څخه د مهاجرینو بې ځایه شویو، دیپورت شویو، د نمایندګیو د اجرآتو او نورو موضوعاتو په اړه د ۴۰ ګزارشاتو او مکتوبونو اخیستل.
  • د وزارت مقام ته مختلفو موضوعاتو او مسایلو په اړه له ۱۰ څخه د زیاتو وړاندیزونو ترتیب.
  • د انجوګانو د ثبت او راجستر په برخه کې د مؤسسو ثبت.
  • د خارجي دیپلوماتانو او ځینو نړیوالو نها دونو سره د کډوالو چارو د وزیرملاقاتونو تنظیم.
  • د بهرنیو چارو وزارت څخه د وزارت د مامورینو لپاره د ۲۷ جلد پاسپورت اخیستل او د ۶ جلد، نورو بیرته ورکول.