دبهرنیو اړیکو ریاست

د بهرنیو اړیکو د ریاست لنډه پیژنده :

د بهرنیو اړیکو ریاست چی مخکې یې د پلان او بهرنیو اړیکو د ریاست په چوکاټ کې د بهرنیو اړیکو آمریت په توګه خپلې ورځینۍ چارې مخته وړلې په کوربه هیوادونو کې په ځانګړې توګه په پاکستان او ایران کې چې د افغان کډوالو یه برخه په دغه هیواد کې ژوند کوې د روغتیایې تعلیمی، تحصلی او ټولنیزو برخو کې د افغان کډوالو ستونزو ته در سیدو په موخه د کاری حجم په پام کې نیولو سره، د وزارت مقام لازمه وګڼله تر څویې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون په فیصله د ۱۳۹۱ کال د غویي په ۸ نیټه له آمریت څخه ریاست ته ارتقا وکړه.

د بهرنیو اړیکو ریاست په خپل منظور شوي تشکیل کې د درویو آمریتونو در لودونکی دی چې عبارت دی

۱ – د بهرنیو اړیکو او تمویلونکو آمریت

۲ -  دپروتو کولونو د تړلو آمریت

۳ – د کډوالیو د تنظیم آمریت

د کډوالیو آمریت ۷ نمایندګی لری، د ایران د تهران په ښارکې، د مشهد اوزاهد انو آمریت او نماینده ګی او د پاکستان د اسلام آباد ښار، د کویټې ښار او پیښورښارکې.

۱ – د بهرنیو اړیکو او تمویلونکو آمریت له هیواد څخه بهر دو وزارت د رهبری د چارواکو د سفرونو د تنظیم ، له سفارتونو سره د وزارت د رهبر د مقام د کتنو د تنظیم، له هیواد څخه بهر د کډوالو د احصایی د شمیر اخیستلو له هیواد څخه بهر د کډوالو چارو د میشتو اتیشو د معاشاتو او د منازلو د کرایی راپور اخیستلو، په ټاکل شوی وخت یې د راپورونو اخیسل او اړونده مرا جعوته یې لیږل د بهرنیو او کورنیو انجوګانو ثبت او راجستر په برخه کې خپلی دندې تر سره کوی.

۲ – د پروتو کولو نو د تړلو آمریت له کډوالو څخه د کوربه هیوادونو سره د دری اړخیزه غونډو د جوړلو او تنظیم، د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره تخنیکې اومالي ملاتړونو د جذب په موخه د بهرنیو او کورنیو مؤسساتو او انجوګانو سره د دوه اړخیره تفاهمنامو تړلو، د دری اړخیزه موافقنامو بیا کتنې او له هیواد څخه بهر د میشت افغان کډوالو ستونزوته د رسیدو په برخو کې خپلې د ندې تر سره کوی

۳ – د کډوالیو د تنظیم آمریت د غیر قانونې کډوالو ستونزو، کډوالیو، د انسان د تجارت اختطاف او قاچاق او په افغانستان کې د میشته بهر نیو پناه غوښتو نکو په برخوکې خپلې دندې تر سره کوی.