دحقوقي ملاتړ درياست فعاليتونه

د ۱۳۹۴ د چنګاش د ۹ نه تر ۳ نیټې پورې د حقوقی ملاتړ د ریاست کاري فعالیتونه

  • د ایران، پاکستان او نورو کوربه هیوادونو څخه له ۲۴ تنو راستانه شویو څخه حقوقی ملاتړ شوی
  • د ناروې، ډنمارک او اندونیزیا هواد څخه په څپله خوښه اجبری ډول د ۱۴ تنو له راستنید څخه څارنه وشوه
  • د انسان د قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزې د اولې ربع د عمل پلان ترتیب او عدلیې وزارت ته لیږل شوی
  • د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د ځمکې د ویشلو د مقررې د مسودې د جوړولو په ناسته کې کډون شوی