اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل _ افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { پروژه ترمیمات اساسی تشنابهای عمومی و انفرادی، حمام و آشپزخانه های داخل وزارت } را به شرکت { ساختمانی و تولیدی مواد ساختمانی سماع دارای جواز نمبر D-5108}، آدرس سرک دارالمان مقابل مقابل سفارت روسیه} را به قیمت مجموعی مبلغ (۱۹۸۸۵۳۲.۳)یک میلیون نوه صدو هشتادو هشت هزار پنج صدو سی و دواعشاریه سه افغانی اعطا، نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7 وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .