اطلاعیه !

sadam_morr
اطلاعیه

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل _ افغانستان

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه تحکیمات امنیتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از بابت سال مالی 1398) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی بیست ویکم روز تقویمی به ساعت (10:00) قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد آفر گشایی صورت میگرد آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.