داوطلبی

ali_hamta
اعلان داوطلبی

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان } در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک(32) قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت سال مالی 1398} را به شرکت" شرکت مقدس عزیزی لمیتید دارنده جواز(10697) آدرس مهمند اتفاق مارکیت، مرکز کابل} به قیمت مجموعی {(998916) نه صد و نود و هشت هزار و نه صد وشانزده افغانی} اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به{آمریت تدارکات وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان} واقع {واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7} موافق احکام ماده پنجم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.