داوطلبی

ali_hamta
داوطلبی

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (78 قلم قرطاسیه بابت و تونر های مختلف النوع) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی بیست ویکم روز تقویمی به ساعت (10) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت میگیرد در تا لار جلسات وزارت امور مهاجرین واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک اراییه نمایند،آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.