دکډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د سویډ ن له سفیر سره د کډوالو دوضعیت په تړاو خبرې وکړي

       دکډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي ددوشنبې په ورځ دزمرې په  ۱۵  مه د سویډن له سفیر تویباس تا یبرګ په سویډن او همسا یه هیوا دونو کې دافغان کډوالو په وضعیت له یو بل سره خپل نظرونه شریک کړل دکډوالو وزیر په سویډن کې دکډوالو په اړه ګډ مدیریت ګټور وباله وې ویل چې دجمهوري ریاست مقام تاکید کړی چې د بیلګې په توګه  په سویډن کې دافغان کډوالو مدیریت څخه ګټه پورته شي دسویډن سفیر په افغانستان کې اعلان کړه چې ددغه هیواد نوي تصویب کړي چې هغه شمیر کډوال چېپه سویډن کې استوګڼه لري او غواړي چې ښوونځی ووایی دلوست په بر خه کې ورته اسانتیاوي برا بري شوي دي هغه دکډوالو دوزیر په جواب کې وویل چې دسویډن نوی قانون دافغانستان او سویډن تر منځ دمخکنی هوکړه لیک له مخې زیا تې اسانتیا وي په نظر کې نیول شوي دي دکډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له سویډن څخه وغوښتل چې هغه غیر قانو ني کډوال چې له ایرا ن څخه افغانستان ته راستنیږي دکډوالئ له نړیوال سا زمان ای ، او ، ام سره مرسته وکړي نو موړي د راستنیدونکو کډوالو دضعیت په اړه وویل چې یاد وزارت دځیني نورو اړونده ادارو سره چې په دې برخه کې له موږسره همکارې کوي هغوي ته د بیا ځای په ځای کیدنې په بر خه کې کار کوی