اطلاعیه!

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 26, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط د عودت می نماید تا در پروسه داوطلبی{ پروژه تحکیمات 5 کیلومتر جویچه های کنار سرک وپلچک های شهرک مهاجرین قلمول مینه ولایت خوست} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورد ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست یکم یوم تقویمی به ساعت (10:00)  قبل از ظهر که مجلس آفرگشایی صورت میگرد در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عود کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ می گردد.