اعلان داوطلبی 32 قلم فلتر باب وروغنیات مورد ضرورت وسایط این وزارت

تاریخ نشر: Feb 02, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 23, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شراط دعودت می نماید تا در پروسه ( داوطلبی 32قلم فلتر باب وروغنیات مورد ضرورت وسایط وزارت) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویک یوم تقویمی به ساعت 10:00 قبل ازظهر کهش مجلس آفر گشایی صورت میگرد در تالارجلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نماید آفر های نا وقت رسید وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.