اطلاعیه!

تاریخ نشر: Dec 29, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 22, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط د عودت می نماید تا در پروسه داوطلبی انترنت {20 Mbps/Symmetric 20Mbps/20Mbps Non Redundancu Dedicate  برای مرکز این وزارت ، 1Mbps/Symmetric 1Mbps/1Mbps Non Redundncu Dedicate برای هریک از 34 ولایت و میدان هوایی کابل } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورد ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست یکم یوم تقویمی به ساعت (۱۰:۰۰) قبل از ظهر که مجلس آفرگشایی صورت میگرد در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عود کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شراطنامه درج است اخذ می گردد .