اطلاعیه!

تاریخ نشر: Jan 10, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجدین شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار} (46440)لیتر تیل پطرول نوعA92  و مقدار (53560) لیتر تیل دیزل نوع L062 } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی بیست و یکم یوم تقویمی به ساعت (10:00 ) قبل از ظهر که مجلس آفر گشای صورت میگیرد در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.