اطلاعیه

تاریخ نشر: Nov 14, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2 ) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود(وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ) درنظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک مقدار (16500 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت فصل زمستان 1397 این وزارت را به شرکت {لوژستیکی برج عیاران دارنده جواز (50207 } آدرس شرکت {سرک دارالامان ناحیه 6 مرکز کابل } را به قیمت مجموعی مبلغ (988350 ) نه صدو هشتاد وهشت هزارو سه صدو پنجاه افغانی عقد نماید.

اشخاص وحقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه اشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به {آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان } واقع {واصل آباد عقب فابریکه جنگلک } وفق احکام ماده پنجا هم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانون بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.