اطلاعیه!

تاریخ نشر: Oct 08, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 28, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارکات مقدار (16500) کیلوگاز مایع} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک و یا از ویب سایت این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست و یکم تقویمی به ساعت (10:00 ) بجه قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل اعتبار نیست .

تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ می گردد. 

شرطنامه مربوط به گاز مایع