اطلاعیه !

تاریخ نشر: Jun 27, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } در نظر دارد، قرار داد {ّپروژه تحکمیات (۱۲.۳۱۲) کیلومتر جویچه های کناری سرک و پلچک های شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان} را به شرکت{ ساختمانیی سرک سازی وتولید مواد ساختمانی برادران مسکن ساز دارنده جواز(D-22180) آدرس{ چهاراهی تایمنی مرکز کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ {31066556.8} سی   و  یک   میلون و شصت وشش هزارپنچ   صدو    پنجاه و   شش اعشار  یه   هشت افغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی و وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشندمی توانند اعتراض خویشرا از تاریخ نشر این   اعلان الی هفت روز  تقویمی طور کتببی توام  با دلایل آن به{ آمریت تدارکات  وزارت  امور مهاجرین   وعودت  کننده گان}  واقع   {واصل آباد  عقب کار خانه  جنگلگ }   وفق احکام ماده  پنجاهم قانون   تدارکات ارئه نمایند .این  اطلاعیه به معنی عقد   قرار  داد نبوده  والی تکمیل میعاد   فوق    الذکر   وطی   مراحل  قانونی بعدی قرار داد  نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.