اطلاعیه

تاریخ نشر: May 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 06, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد قرار داد تهیه و تدارک (57) قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع و تونر های مختلف النوع پرنتر را به شرکت لوژ ستیکی سمیر رسول لیمتید دارنده جواز شماره 3345-0101 آدرس شرکت چهاراهی صدارت مرکز شهر کابل به قیمت مجموعی مبلغ (1557752) یک میلیون پنجصد و پنجاه وهفت هزار و پنجا و دو افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویشرا از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .