اطلاعیه

تاریخ نشر: May 21, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 10, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک یکپایه ماشین نیمه جدید لنکروزر زرهی مدل I-Z-D2009 جاپانی هشت سلندره دیزلی معه دکس ،کلچ وذغال بیرنگ اشتراک نمووده نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از طریق فلش دسک ویا از ویب سایت این وزارت بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویکم یوم تقویمی به ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.