اطلاعیه

تاریخ نشر: May 19, 2018

تاريخ خاتمه: May 25, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،{ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان} در نظر دارد ،قرار داد {انترنت مرکز وزارت با ظرفیت 14mbps/symmetric Dedicated (14mbps/14mbps non redundancy)) ونه ولایت هریک با ظرفیت(1mbps/1mbps non redundancy)) 1mbps/symmetric Dedicated) را به شرکت مخابراتی افغان تلکام  دارنده جواز شماره D-22427 آدرس شرکت تعمیر وزارت مخابرات پل باغ عمومی ناحیه 2 مرکز شهر کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 2096088 دو میلیون نود وشش هزار و هشتاد هشت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویشرا از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.