اطلاعیه

تاریخ نشر: Apr 24, 2018

تاريخ خاتمه: May 14, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی( پروژه تحکیمات 12.312) کیلومتر جویچه های کنار سرک و پلچک های شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان اشتراک نموده ونقل چاپ شده  شرطنامه مربوطه را از طریق فلش دسک بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویکم یوم تقویمی به ساعت (10:30) قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.