اطلاعیه

تاریخ نشر: Jul 04, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 10, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم  قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد (حفر یک حلقه چاه ،برج ذخیره آب ،ذخیره آب ،اطاق چاه ،سیستم سولر ،سیتم شبکه آبرسانی ،دیوار احاط چاه شهرک مهاجرین میدان شهر ولایت میدان ورد ک ) را به شرکت ساختمانی طارق جلیل دارنده جواز(D-05-105) مارکیت جاده قوماندانی مرکز کندز به قیمت مجموعی مبلغ(8.422.109 )هشت میلیون وچهار صدو بیست ودو هزار یکصدو نه افغانی اعطاء نماید . اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتارض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه وتدارکات وزارت امور مهاجرین وعودت  کنندگان واقع واصل اباد وفق احکام پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.