اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: Jun 19, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 08, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی (حفر یک حلقه چاه ،برج ذخیر آب ،ذخیر آب ، اطاق چاه .. سیستم شبکه آبرسانی ،دیوار احاط چاه شهرک مهاجرین شیخ متی بابا ولایت زابل) اشتراک نموده ،شرطنامه را از طریق فلش دسک بدست آوده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ومطابق قانون تدارکات طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست یکم یوم تقویمی به ساعت (10:0) قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمیاند آفر های نا وقت رسیده وانترنتیی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرطوریکه در شرطناهم درج است اخذ می گردد .