اطلاعیه

تاریخ نشر: May 16, 2017

تاريخ خاتمه: May 22, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده می شود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق برج ذخیره آب اطاق چاه سیستم شبکه آبرسانی و دیوار چاه شهرک مهاجرین ولایت لوگر) را به شرکت ساختمانی رئیس دارنده جواز (D-23361) واقع (سرک دوم کارته نو کابل) را به قیمت مجموعی مبلغ (9423693) نو میلیون و چهار صدو بیست و سه هزار و ششصد و نودو سه اعشاریه هشتاد و چهار افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقومی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد وفق احکام پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد شد .