اطلاعیه

تاریخ نشر: May 13, 2017

تاريخ خاتمه: May 19, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه تحکیم کاری جویجه های کنار سرک شهرک مهاجرین ولسوالی یکاولنگ بامیان را به شرکت ساختمانی سرکسازی نظی سدید دارنده جواز (D-30288) واقع متصل هوتل فرخی مرکز غزنی (غزنی) را به قیمت مجموعی مبلغ (13524597،22) سیزده میلیون و پنجصد وبیست وچهارهزارپنجصدنودو هفت اعشاریه بیست دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه وتدارکات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد وفق احکام پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد متعقد نخواهد شد.