اطلاعیه

تاریخ نشر: May 09, 2017

تاريخ خاتمه: May 15, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان  در نظر دارد حفر یک حلقه چاه ذخیره آب شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین و عودت کنندگان حضرت سلطان ولایت سمنگان را به شرکت ساختمانی سرکسازی نظیف سدید دارنده جواز ( D-30288 ) واقع متصل هوتل فرخی مرکز غزنی را به قیمت مجموعی مبلغ (21915083.78 ) بیست یک میلیون نوصدو پانزده هزار هشتادوسه اعشاریه هفتادو هشت افغانی اعطاء نماید.

اشحاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمنیه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد وفق احکام پنجاهم قانون تدارکات ادائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد متعقدنخواهدشد.