اطلاعیه

تاریخ نشر: May 09, 2017

تاريخ خاتمه: May 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( حفر یک حلقه جاه، برج ذخیره آب،ذخیره آب، اطاق چاه، سیستم سولر، سیستم شبکه آبرسانی و دیوار احاطه چاه شهرک مهاجرین ولایت میدان وردک) اشتراک نموده شرطنامه را از طریق فلش دسک بدست  آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و مطابق قانون تدارکات طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست یکم یوم تقویمی به ساعت  10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.