اطلاعیه

تاریخ نشر: Apr 26, 2017

تاريخ خاتمه: May 04, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد تهیه ونصب سولر برای (476) فامیل شهرک در مهاجرین گردیز ولایت پکتیا را به شرکت ساختمانی وسرک سازی گلکسی اس دارنده جواز(35797) واقع دهن چمن کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (14418040) چهارده میلیون چهارصدو هجده هزار وچهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تهیه وتدارکات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد وفق احکام پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی،قرار داد منعقد نخواهد شد.