داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه !
بدینوسله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } در نظر دارد، قرار داد {ّپروژه تحکمیات (۱۲.۳۱۲) کیلومتر جویچه های کناری سرک و پلچک های شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان} را...
Jun 27, 2018 Jul 03, 2018
اطلاعیه
به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد قرار داد تهیه و تدارک (57) قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع و تونر های مختلف النوع پرنتر را به شرکت لوژ ستیکی سمیر رسول لیمتید...
May 30, 2018 Jun 06, 2018
اطلاعیه
وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک یکپایه ماشین نیمه جدید لنکروزر زرهی مدل I-Z-D2009 جاپانی هشت سلندره دیزلی معه دکس ،کلچ وذغال بیرنگ اشتراک نمووده نقل چاپ شده شرطنامه...
May 21, 2018 Jun 10, 2018
اطلاعیه
بدینوسیله از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،{ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان} در نظر دارد ،قرار داد {انترنت مرکز وزارت با ظرفیت 14mbps/symmetric Dedicated (14mbps/14mbps non redundancy)) ونه ولایت هریک با...
May 19, 2018 May 25, 2018
اطلاعیه
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی( پروژه تحکیمات 12.312) کیلومتر جویچه های کنار سرک و پلچک های شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از طریق فلش...
Apr 24, 2018 May 14, 2018
اطلاعیه
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه {انترنت مورد ضرورت مرکز وزارت که با ظرفیت 14mbps/Symmetric 14 Mbps/14Mbps Non Redundancy Dedicate وبرای ریاست های مهاجرین و عودت کنندگان ولایات : قندهار ،...
Apr 03, 2018 Apr 23, 2018