داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی (حفر یک حلقه چاه ،برج ذخیر آب ،ذخیر آب ، اطاق چاه .. سیستم شبکه آبرسانی ،دیوار احاط چاه شهرک مهاجرین شیخ متی بابا ولایت زابل) اشتراک نموده ،شرطنامه را...
Jun 19, 2017 Jul 08, 2017
4 قرار داد عقد شده
آمریت تهیه وتدارکات ریاست مطابق به پلان تدارکاتی سال مالی 1396 بخاطر تامین خدمات تخنیکی اساسی واجتماعی شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان واحد های دومی تعداد از پروژه های انکشافی پروسه مراحل تدارکاتی آن تکمیل وموافقت نامه قرار داد با شرکت های...
Jun 05, 2017 -
اطلاعیه
شرکت خدمات لوژستیکی لیبرتی تایمز دارنده جواز نمبر (D-44594) ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع در داوطلبی (۱۴) قلم تجهیزات دفتری مورد ضروت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بابت سال مالی 1396 به قیمت مجموعی مبلغ...
May 22, 2017 May 29, 2017
اطلاعیه
به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده می شود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق برج ذخیره آب اطاق چاه سیستم شبکه آبرسانی و دیوار چاه شهرک مهاجرین ولایت لوگر) را به شرکت...
May 16, 2017 May 22, 2017
اطلاعیه
به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه تحکیم کاری جویجه های کنار سرک شهرک مهاجرین ولسوالی یکاولنگ بامیان را به شرکت ساختمانی سرکسازی نظی سدید دارنده...
May 13, 2017 May 19, 2017
اطلاعیه
به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد حفر یک حلقه چاه ذخیره آب شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین و عودت کنندگان حضرت سلطان ولایت سمنگان را به شرکت ساختمانی سرکسازی...
May 09, 2017 May 15, 2017
اطلاعیه
وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( حفر یک حلقه جاه، برج ذخیره آب،ذخیره آب، اطاق چاه، سیستم سولر، سیستم شبکه آبرسانی و دیوار احاطه چاه شهرک مهاجرین ولایت میدان وردک) اشتراک نموده...
May 09, 2017 May 29, 2017
اطلاعیه
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد تهیه ونصب سولر برای (476) فامیل شهرک در مهاجرین گردیز ولایت پکتیا را به شرکت ساختمانی وسرک سازی گلکسی اس دارنده...
Apr 26, 2017 May 04, 2017
اطلاعیه
شرکت مخابراتی افغان تیلکام دارنده جواز نمبر (D-22427) اداره محترم حمایه سرمایه گزاری افغانستان ،انترنت مورد ضرورت وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان را با ظرفیت (10MBPS/Symmetric 10Mbps/10Mbps Non Redundancy Dedicate) برای مرکز وزارت وبرای ریاست...
Apr 19, 2017 Apr 26, 2017