داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه
بدین وسیله به تاسی از فقره (2 ) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود(وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ) درنظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک مقدار (16500 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت فصل زمستان 1397 این وزارت را به شرکت...
Nov 14, 2018 Nov 21, 2018
اطلاعیه!
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارکات مقدار (16500) کیلوگاز مایع} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک و یا از ویب سایت این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق...
Oct 08, 2018 Oct 28, 2018