داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه!
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط د عودت می نماید تا در پروسه داوطلبی انترنت {20 Mbps/Symmetric 20Mbps/20Mbps Non Redundancu Dedicate برای مرکز این وزارت ، 1Mbps/Symmetric 1Mbps/1Mbps Non Redundncu Dedicate برای هریک...
Dec 29, 2018 Dec 22, 2019
اطلاعیه
بدین وسیله به تاسی از فقره (2 ) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود(وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ) درنظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک مقدار (16500 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت فصل زمستان 1397 این وزارت را به شرکت...
Dec 25, 2018 Dec 10, 2019
اطلاعیه!
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارکات مقدار (16500) کیلوگاز مایع} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک و یا از ویب سایت این وزارت بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق...
Oct 08, 2018 Oct 28, 2018
اطلاعیه!
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجدین شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار} (46440)لیتر تیل پطرول نوعA92 و مقدار (53560) لیتر تیل دیزل نوع L062 } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از طریق فلش دسک از آمریت...
Jan 10, 2018 -