شماره های تماس و ایمیل آدرس

شماره ریاست مربوطه شماره تلفن ایمل مربوطه
1 ریاست اطلاعات وارتباط عامه 0799474237  media@morr.gov.af
2 ریاست امور اداری 0799213150  
3 ریاست خدمات انجنیری 0728244080  
4 ریاست تثبت وپاسخ دهی بیجاشدگان داخلی 0786502051  
5 ریاست عمومی عودت 0796059771 GD.Returnees@morr.gov.af 
6 ریاست عودت وادغام مجدد 0700580021 reintegation@morr.gov.af
7 ریاست دریافت  راحلهای دایمی برای بیجاشدگان داخلی 0771200012  
8 ریاست تکنالوژی معلوماتی 0705782448  
9 ریاست هماهنگی امور ولایات 0700843009 provinces@morr.gov.af
10 ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین 0774821976 research@morr.gov.af
11 ریاست پالیسی وپلان 079802995 plan@morr.gov.af
12 ریاست حمایت حقوقی 0788880654 legal@morr.gov.af
13 ریاست رسیدگی به وضعیت بی جاشدگان    
14 ریاست تفتیش داخلی 0783013090 audit@morr.gov.af
15 ریاست منابع بشری 0707231730 hr@morr.gov.af
16 ریاست مالی وحسابی 0708113270  
17 ریاست دفتر مقام 0788294949 cos@morr.gov.af
18 ریاست ارتباط خارجه 0700216452 external@morr.gov.af
19 آمریت جندر 0707174422 gender.morr.af@gmail.com