ایمیل آدرس های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 شهر کابل  

 عقب فابریکه جنگلک  ناحیه هفتم 

             شماره های تماس : 0799474237        

webmorr@gmail.com

ایمیل آدرس مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

وزیرامور مهاجرین و عودت کننده گان                                            minister@morr.gov.af

معین پالیسی و پلان                                Fazilahamad.azimi@morr.gov.af

معین مالی و اداری                                                   hakami@morr.gov.af

                          معین امور پناهنده گان                                                  a_alema@yahoo.de

ایمیل آدرس ریاست های مرکزی وزارت

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه                                     media@morr.gov.af

  ر یاست دفتر                                                               cos@morr.gov.af

ریاست تحقیق واداره سیستم معلوماتی                          research@morr.gov.af

ریاست حمایت حقوقی                                                  legal@morr.gov.af

ریاست حالات اضطرار                                                  idp@morr.gov.af

ریاست پلان وپالیسی                                                    plan@morr.gov.af

ریاست منابع بشری                                                        hr@morr.gov.af

ریاست تفتیش                                                          audit@morr.gov.af

ریاست ارتباط خارجه                                             external@morr.gov.af

ریاست هماهنگی امور ولایات                                 provinces@morr.gov.af

ریاست عودت وادغام مجدد                                reintegation@morr.gov.af