احصايه ها


احصائیه سال ۱۳۹۶ افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              5,6 میلیون نفر
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

1 میلیون 947 هزار نفر از جمله 79996 نفر فاقد مدرک

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران  2 میلیون 160 هزار نفر، از آن جمله 300 هزار بدون مدرک
عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف بیش از 7 ملیون عودت نموده است 
بی جا شده های داخلی   200 هزار خانواده شامل بیش از 1 میلیون 400 هزار نفر
برگشت کنندگان بی جاشده  97818 نفر
رقم عودت کننده های دارای مدرک وبدون مدرک از اروپا در  سال 2017 690نفر
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی
پناهنده                   115 نفر
بیجاشده از وزیرستان شمالی ،جنوبی و خیبر پشتونخوا 47596
 مساعدت شده ها 133 هزار و 340 خانواده بی جاشده 
برگشت کننده های وزیرستانی  11 هزار و 78 فامیل