آمریت امورمهاجرین ولایت بادغیس

نزدیک به یک صد خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس کمک شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) روز یکشنبه 5 قوس، به 88 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که در شهر قلعه نو مرکزآن ولایت صورت گرفت، اداره یادشده به هر خانواده مواد غذایی یک ماهه توزیع نمود.

 

همچنان آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس روز یکشنبه ، 28 خانواده بیجاشده دیگر را سروی و از میان آن 3 خانواده را برای دریافت کمک های بشری مورد تایید قرار داده است.

به 189 خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس بسته های کمکی توزیع شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری موسسات بین المللی، به 189 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

درجریان این کمک ها که روز سه شنبه 9 عقرب در شهر قلعه نو صورت گرفت، موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) به 118 خانواده بسته غذایی یک ماهه و موسسه یونیسف به این خانواده ها بسته های غیرغذایی شامل وسایل مورد نیاز خانگی و لباس اطفال توزیع نموده است.

همچنان موسسه IRC، به 22 خانواده بیجاشده دیگر یک یک باب خیمه و موسسه NRC نیز به 49 خانواده دیگر پول نقد مساعدت نمود که به هر خانواده 10 هزار افغانی توزیع گردیده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی خانه هایشان را در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس ترک نموده و در شهر قلعه نو مرکز آن ولایت بیجاشده اند. 

168 خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس کمک شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری موسسات بین المللی، به 168 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

درجریان این کمک ها که روز دوشنبه 8 عقرب در شهر قلعه نو صورت گرفت، موسسه برنامه غذایی جهان(WFP) به 142 خانواده بسته غذایی یک ماهه و موسسه یونیسف به این خانواده ها بسته های غیرغذایی شامل وسایل مورد نیاز خانگی و لباس اطفال توزیع نموده است.

همچنان موسسه IRC، به 26 خانواده بیجاشده دیگر یک یک باب خیمه و به برای 13 خانواده آن وسایل ساخت تشناب توزیع نموده است.

 

این خانواده ها در اثر ناامنی خانه هایشان را در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس ترک نموده و در شهر قلعه نو مرکز آن ولایت بیجاشده اند. 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت های جوزجان و بادغیس سروی شدند

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت جوزجان به همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی به تعداد 1000 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی خوش تپه به دشت لیلی ولایت مزار بیجاشده اند، بررسی و شناسایی نمود .

 

هم چنان ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بادغیس به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) سازمان غذایی جهان (WFP) و موسسه (IRC) به تعداد 350 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی آب کمر در بخش های  امن این ولسوالی بیجاشده اند، شناسایی و بررسی نمود .

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس کمک شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری موسسه NRC به 74 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

این کمک ها روز پنجشنبه 4 عقرب در شهر قلعه نو صورت گرفت، که موسسه یادشده به هر خانواده، 26 هزار افغانی پول نقد مساعدت نمود.

 

همچنان تیم سروی آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس، روز پنجشنبه 14 خانواده بیجاشده را مربوطات شهر قلعه نو آن ولایت سروی نمود که از میان 9 خانواده را برای دریافت کمک ها مورد تایید قرار داد. 

ده ها خانواده بیجاشده در ولایات بادغیس و سرپل کمک شده اند

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ولایات بادغیس و سرپل روز سه شنبه 25 میزان با همکاری موسسات بین المللی به 45 خانواده بیجاشده بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها، اداره UNHCR  به ۲۳ خانواده اشد نیازمند، برای فی فامیل 300 دالر امریکایی، اداره بخش مهاجرت سفارت امریکا (BPRM) به ۷ فامیل بیجاشده وسایل کار در بخش اشتغال­زایی و اداره برنامه غذایی جهان به دو خانواده دیگر در ولایت بادغیس مواد غذایی یک ماهه توزیع نموده است.

در همین حال آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل نیز روز سه شنبه با همکاری موسسه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR ) به 13 خانواده بیجاشده وسایل مورد نیاز خانه شامل 2 تخته ترپال، 3 تخته کمپل، بالون گاز و یک سیت وسایل آشپزخانه مساعدت نمود . 

فعالیت از تاریخ 14 الی 16 سنبله

60 خانواده بیجا شده در قلعه نو سروی شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس سه شنبه 16 سنبله ، سروی 60 خانواده بیجا شده از ولسوالی آب کمری را ختم نمود.

به گفته مسئولین آن اداره در نتیجه درگیری مسلحانه در آن ولسوالی تعداد زیادی از خانواده ها را به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس بیجا شده اند .

همچنان آمریت مذکور عرایض 52 خانواده بیجا شده دیگر را دریافت نموده است . 

فعالیت روز های چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 سرطان 1395

-         سروی 11 خانواده بیجا شده سروی .

-          تیم مصاحبه کننده، بعد از بررسی 26 خانواده را برای سروی تایید نموده است.

 

تدویر ورکشاپ آموزشی سه روزه که تحت عنوان تشریح پالیسی ملی بیجا شدگان از طرف موسسه CRDSA .

اجراآت یوم یکشنبه تاریخ13/ 04/  1395 

-  فامیل بیجاه شده بی بضاعت ،غرض کمک به موسسه CRDSA به پروژه PSN موسسه UNHCR معرفی شدند .

- برای دوفامیل بیجاه شده ازولسوالی جوند ، موادمساعدتی UNHCR  ،شامل مواد غیرغذای بشمول خیمه توزیع گردید.

فعالیت یوم پنجشنبه 03تا/ 04/  1395 آمریت امورمهاجرین  وعودت کنندگان ولایت بادغیس

- برای 43 فامیل بیجاه شده بسکویت انرژی دارتوسط موسسه یونسف به همکاری این اداره توزیع گردید  .

- سروی 2 فامیل بی جاشده از اثر خشونت از ولسوالی جوند به مرکط ولایت.

60 خانواده در بادغیس مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس به همکاری موسسات بین المللی پنجشنبه هفته گذشته برای 60 خانواده بیجا شده مرغ خانگی توزیع نموده است.

ظاهر بادغیسی آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان آنولایت گفت که ازمیان بی جا شده های مذکور،برای 20 خانواده از طریق برنامه PSN 25 قطعه مرغ و 100 کیلو دانه از سوی موسسه UNHCR وبرای 40 خانواده متباقی شامل در برنامه مرغداری از سوی موسسه CRDSA 25 قطعه مرغ و وسایل مورد ظرورت آن توزیع شده است.

به گفته ای وی 13 خانواده بیجا شده دیگر که در بخش PSN شامل هستند به موسسه CRDSA معرفی گردیدند. 

فعالیت هفته چهارم ماه جوزای ولایت بادغیس

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری موسسات بین المللی در جریان هفته گذشته برای 29 خانواده بیجا شده را مساعدت نموده است.

به گفته مسئولین آمریت امور مهاجرین بادغیس برای 6 خانواده از سوی موسسه WFP مواد غذایی ،شامل آرد، روغن، دال، و نمک وبرای 23 خانواده بیجا شده دیگر از سوی موسسات NRC و  IRCوسایل آشپزخانه توزیع شده است.

موسسه ولدر ویژن توسط تیم صحی سیار در قلعه ای نو مرکز این ولایت به همکاری آمریت امور مهاجرین  96 مریض بیجا شده را که اکثریت شان زنان، اطفال و افراد سالخورده می باشند معاینه و ادویه لازمه را به صورت رایگان توزیع نموده است.

این اداره همچنانطی هفته گذشته عرایض 15 خانواده بیجا شده را بررسی و از میان آنها 10 خانواده را قابل سروی دانسته اند. 

  فعالیت هفته سوم ماه جوزا ولایت بادغیس

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس طی هفته گذشته 23 خانواده بیجا شده را سروی و به همکاری موسسه ولدرویژن در ترکیب یک تیم صحی سیار در قلعه نو مرکز این ولایت 75 تن مریض بیجا شده را که شامل اطفال، زنان و افراد سالخورده می باشند، تحت پوشش صحی قرار داده و برای شان ادویه توزیع نموده است.

همچنان عرایض 4 خانواده بیجا شده را دریافت و بعد از مصاحبه از این میان یک خانواده را برای سروی تایید نموده است.

17 خانواده در بادغیس مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری اداره برنامه غذایی جهان (WFP) روز سه شنبه هفته جاری برای 17 خانواده بیجا شده مواد غذایی توزیع نموده است.

ظاهر بادغیسی آمر مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس گفته است که خانواده های مساعدت شده قبلا از سوی تیم دوجانبه آمریت مهاجرین بادغیس و موسسه WFP سروی گردیده بودند.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بادغیس 52 خانواده بیجا شده را سروی نموده و از میان آن 19 خانواده را مورد تایید قرار داده است. 

80 خانواده در بادغیس سروی گردید

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس روز دوشنبه هفته جاری با همکاری موسسات بین المللی 80 خانواده بیجا شده را سروی نموده است.

 

مسئولین آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان آنولایت میگویند که از میان رقم سروی شده 24 خانواده مستحق مساعدت شناخته شده و 56 خانواده دیگر رد گردیده است. 

فعالیت روز دوشنبه 9 حمل آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت باغیس روز دوشنبه عرایض 4 خانواده بیجا شده دریافت نموده است.

فهرست نام 137 فامیل بیجاه شده که عرایض شان قبلا طی مراحل شده و واجد شراط سروی شناخته شده اند جهت سروی به موسسات همکار ارسال گردیده است.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان روز دوشنبه با موسسه WFP بخاطر توزیع موادغذای برای تعداد400 فامیل که قبلأ سروی و توسط موسسه یونسف مواد غیر غذای دریافت کردند بحث و گفتگو نموده است.

آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس از آغاز سروی بیجا شدگان در قلعه ای نو مرکز این ولایت به روز سه شنبه هفته ای گذشته خبر داده است.

سروی صد ها خانواده بی جاشده ها در ولایت بادغیس وکاپیسا

سروی 137 فامیل بی جاشده در حالی از طرف آمریت امور مهاجرین ولایت بادغیس ،امروز سه شنبه 10 حمل آغاز وسروی 723 خانواده در ولایت کاپیسا به پایان رسید.

عبدالظاهر بادغیسی آمر امور مهاجرین ولایت بادغیس گفت که سروی خانواده های یاد شده که از ساحات مختلف آن ولایت به مربوطات قلعه نو بی جاشده اند به همکاری WFP،IRC،NRC و UNHCR آغاز گردید.

وی علاوه نمود که هدف از سروی ،شناسائی خانواده ها مستحق بوده وقرار است در آینده به ایشان کمک صورت گیرد.

در عین حال محمد قسیم آمر امور مهاجرین ولایت کاپیسا گفت که سروی 723 فامیل بی جاشده از ولسوالی نجراب آن ولایت که قبلاً به همکاری WFP ،UNHCR اداره مبارزه با حوادث و جمعیت هلال احمر افغانی آغاز شده بود ،به پایان رسید.

وی علاوه نمود که لیست خانواده های مذکور غرض مساعدت به نهاد های همکار ارسال گردید.

 برای بی جاشده ها در ولایت بادغیس مساعدت صورت گرفت

21 فامیل بی جاشده در ولایت بادغیس امروز مساعدت خوراکی را دریافت نمودند .

عبدالظاهر بادغیسی آمر امو مهاجرین ولایت بادغیس گفت چهار قلم مواد غذائی مساعدت WFP برای خانواده های یاد شده که از ساحات نا امن آن ولایت به قلعه نو بی جاشده بودند توزیع گردید.

200 فامیل بیجاشده در ولایت بادغیس مساعدت گردید

عبدالناصر بادغیسی آمر امورمهاجرین ولایت بادغیس گفت که 20 خانواده از ولسوالی آب کمری این ولایت از اثر نا امنی به قلعه نو بیجاشده اند که از طرف موسسه WFP و UNICEF برای آنها مواد غذائی وغیر غذائی مساعدت گردید.

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بادغیس در جریان ماه حمل ۱۳۹۴ .

  • سهم گیری در پروسه سروی ۱۱۰ فامیل بی جاشده در سطح ولایت بادغیس.
  • سهم گیری در توزیع مواد مساعدتی برای ۱۰۸ خانواده .
  • همکاری با ریاست امور زنان ولایت بادغیس  ، جهت رسیده گی به مشکلات حقوقی هشت نفر از خانمها که به علت خشونتهای خانواده گی بی جاشده بودند.
  • معرفی ۱۹۵ نفر دختر و ۱۵۰ نفر پسرجهت ادامۀ تحصیل به ریاست معارف آنولایت .

۳۰۰خانواده از منازل شان بی جاشدند.

برای ۱۰۰ خانواده بی جاشده مساعدت شد .

برای ۱۰۰ فامیل بی جاشده در ولایت بادغیس از طرف موسسه  BPRMدر جریان هفته اخیر حمل ۱۳۹۴مساعدت  صورت گرفت .

عبدالظاهر بادغیسی آمر مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بادغیس به خبرنگار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت گفت که مساعدت یاد شده برای هریک از فامیل های بی جاشده از ولسوالی های مقر آب کمری ، جوند ، قادس و بالا مرغاب ، سه راس بز همراه با چوچه ها یش بود .

بادغیسی علاوه نمود که همچنان موسسه IRC در مشارکت با این اداره برای ۶۰ فامیل بی جاشده که سرپرست خانواده های شان ، خانمها بیوه اند ، ایجاد باغچه ها را غرض زراعت در مرکز آنولایت آغاز نموده است .

به گفته بادغیسی اداره امور مهاجرین آنولایت به کمک IRC ، برای ۱۲۰خانواده بی جاشده که از ناحیه آب آشامیدنی به مشکل مواجه اند ، فلترهای آب را تهیه و در آینده نزدیک برای ایشان توزیع خواهد شد .#

برای ۸۱۶ خانواده مساعدت صورت گرفت .

         مساعدت انجمن فدراسیون ملی یونسکؤ جاپان ، NRC و WFP برای ۸۱۶ خانواده عودت کننده وبی جاشده در ولایات بادغیس وکابل اخیراً توزیع شد.

     طبق معلومات عبدالظاهر بادغیسی ، آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بادغیس ، برای ۹۲فامیل بی جاشده در آنولایت ۱۹ قلم وسایل مورد نیاز منزل از طرف موسسه NRC وبرای ۲۶   خانواده دیگر مواد غذائی از طریق دفتر WFP توزیع گردید.

     طبق یک خبر دیگر فدارسیون ملی یونسکؤ کشور چاپان مقیم کابل در اوآخر ماه حوت برای 700    خانواده بی جاشده وعودت کننده به  ولایت کابل مواد غذائی را مساعدت نموده است IMG_0062.JPG.

     طبق معلومات ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان این وزارت ، مساعدت مذکور برای هر فامیل ۵۰ کیلو گرام آرد ، یک بوشکه روغن ویک بسته غذائی برای اطفال بوده که ۳۱۰خانواده در شهرک عودت کننده گان السکان ،۲۸۰ فامیل درشهرک باریک آب ولسوالی قره باغ کابل و ۱۱۰خانواده بی جاشده گان ولایت غور در شهرک عرفان ولسوالی ده سبز از آن مستفید شده اند.

     انجمن فدارسیون ملی یونسکو جاپان مقیم کابل ، در جریان ماه های جدی ودلو سال گذشته نیز همچو مساعدت را برا ی خانواده های متذکره نموده بود .#

بیش ازدوهزار وهفتصد خانواده بی جاشده درولایت بادغیس ازطریق آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت مساعدت زمستانی رابدست آورده است.

عبدالظاهربادغیسی آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بادغیس به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان ،ازطریق این اداره برای 750 فامیل بی جاشده درقلعه نو،مساعدت نقدی (برای هرفامیل 60 دالرامریکائی) را توزیع نموده است .

    همچنان موسسه NRC  برای 350 خانواده ، 18 قلم مواد غیرغذائی شامل (کمپل ،بالون گاز،ترپال ،دیگ بخار ،دیگ فلزی ،ظروف نان خوری وچای خوری ،چراغ نفتی ،چای جوش ویکتعداد وسایل دیگر منزل را ، برای233 خانواده 1864000 افغانی را وبرای 127 خانواده دیگر1524000 افغانی رامساعدت نموده است .

   بادغیسی افزود که موسسه IRCنیز برای 24 فامیل خیمه ،برای 340 فامیل 19 قلم وسایل منزل وبرای 380 خانواده البسه زمستانی را ، موسسه WFP برای 389 فامیل گندم ، دال نخود ،روغن ونمک طعام را و موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان برای 109 فامیل بی جاشده کمپل ،ترپال ،بالون گاز ،ظروف آشپزخانه ،صابون ،وبشکه آب  رامساعدت نموده است .

    منبع اظهار داشت که برای پاسخدهی حالات اضطراری درجریان زمستان بابرخی ازموسسات تفاهم نموده وموسسه IRC  برای 700 خانواده ، موادغیرغدائی راکه شامل 19 قلم می شود آماده نموده است وموسسه NRC نیزآماده است که درصورت ضرورت برا ی خانواده های بی جاشده احتمالی وآسیب پذیر به اندازه ضرورت مواد غذائی را توزیع نماید .

    بادغیسی گفت که UNHCR  وWFP نیز آمادگی دارند درجریان زمستان برای بی جاشده های احتمالی موادغذائی ،غیرغذائی ،خیمه ،آب آشامیدنی رامساعدت نمایند.

   طبق معلومات منبع درسطح ولایت بادغیس حدود هفت هزار خانواده بی جاشده ازاثرنا امنی ها وجود دارد .

توزیع کمک های شغلی به 140 خانواده عودت کننده و بیجاشده در ولایت بادغیس آغاز شد

پروسه توزیع گوسفند به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان و بیجاشدگان، روز شنبه 23 ثور به همکاری اداره مهاجرت سفارت امریکا(BPRM) در ولایت بادغیس آغاز گردید.

به گفته مسئولین آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس، این کمک ها به 140 نفر مردان و زنان شامل در مرکز آموزشی حرفوی بخش مالداری توزیع می گردد که در اولین اقدام، خانواده را تحت پوشش قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در توزیع کمک های یادشده، مقام ولایت بادغیس، نماینده شورای ولایتی و اداره امور مهاجرین آن ولایت حضور داشت که به هر خانواده 2 رأس گوسفند توزیع گردید.

در همین حال گزارش ها از ریاست امور مهاجرین ولایت پکتیا می رساند که روز شنبه در اثر ناامنی ها، 10 خانواده از ولسوالی های مختلف به شهر گردیز مرکز آن ولایت بیجا و در آن اداره ثبت گردیده است.