ریاست امورمهاجرین ولایت هرات

 

بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت هرات از کمک های بشری مستفید گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات با همکاری موسسات بین المللی به 215 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمکی توزیع نمود.

در جریان این کمک ها که طی هفته اول ماه عقرب در شهر هرات صورت گرفت، موسسه (ان آر سی) به 147 خانواده بیجاشده پول نقد مساعدت نمود که به هر خانواده 10 هزار افغانی توزیع شده است.

همچنان موسسه ARAA به 55 خانواده مواد غذایی و موسسه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) به 13 خانواده دیگر که دارای اشد نیازمندی بودند، پول نقد مساعدت نموده است.

در همین حال تیم سروی ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات، طی مدت یادشده 117 خانواده بیجاشده دیگر را جهت توزیع کمک های زمستانی در مربوطات آن ولایت سروی نمودند. 

نزدیک به 500 مهاجر افغان دیروز به ولایت هرات عودت نموده است

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات خبر دادکه سه شنبه ،19 اسد، 493 نفر مهاجر افغان داوطلبانه ازایران به کشورعودت نموده اند .

در خبر آمده است که از جمله بازگشت کنندگان روز گذشته، 26 نفر دارای مدرک بوده وریاست امور مهاجرین هرات از میان آنها 48 نفر را جهت مساعدت به اداره سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده است.

در همین حال گزارش واصله از نمایندگی وزارت امور مهاجرین در استان زاهدان ایران حاکی از آن است که 53 خانواده شامل 203 نفر و 159 نفر مجرد دیگر در یک هفته ای گذشته به این اداره مراجعه و بعد از طی مراحل اسناد راهی وطن شده اند. 

فعالیت روز دوشنبه 18 و سه شنبه 19 اسد آمریت مهاجرین پکتیا

-          24 خانواده عودت کننده از پاکستان ثبت و راجستر شدند.

-         4 خانواده بی جا شده از اثر نا امنی از ولسوالی های سیدکرم و احمدابا به شهر گردیز ثبت و راجستر این اداره گردیده اند. 

گزارش  ، مورخ ٩ سرطان ١٣٩٥

.ثبت یک فامیل عودت كننده، شامل 5 نفر ٥نفر.

. ثبت 427 نفرردمرزي،به شمول (٤فاميل،٧مرد،٩زن،١٨طفل،٣معتاد،٦خاص،٤مريض و٤١١نفرمجرد.)

-          ثبت ١٥٢٠نفرعودت کننده خود انگیخته ، شامل(٢٣فاميل،٤٧مرد،٦٤زن و١٤٠٩نفرمجرد) .

-          شناسایی ٣٠نفر آسيب پذيرشناساي ومعرفی آنها به دفتر آي او ام .

ریاست مهاجرین هرات: 891 مهاجر افغان داوطلبانه از ایران برگشته اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات از بازگشت داوطلبانه 891 نفر مهاجر افغان در روز پنجشنبه هفته ای گذشته، از ایران خبر داده است.

جاوید نادم  گفته است که در میان بازگشت کنندگان 3 خانواده شامل 13 نفر و 5 نفر مجرد دیگر دارای مدرک هستند که از طرف اداره UNHCR مساعدت شده است.

همچنان 10 خانواده شامل 63 تن و 814 نفر دیگر به صورت خود انگیخته از طریق مرز اسلام قلعه ای ولایت هرات از ایران وارد کشور شده اند.

منبع افزوده است که ٧٣ نفر آسيب پذير را جهت مساعدت به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفي گردیده است.

همچنان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات خبر داده است که روز پنجشنبه هفته ی گذشته برای 37 خانواده بیجا شده ولایات غور و دایکندی مواد غذایی  غیر غدایی توزیع نموده است.

در کنار این، ریاست امور مهاجرین نیمروز نیز از بازگشت داوطلبانه 148 مهاجر افغان در روز چهارشنبه هفته ای گذشته خبر داده است. 

عودت1640 مهاجردر48 ساعت به هرات

درروزهای چهار شنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته 1640 مهاجر ازایران، طورداوطلبانه به کشور برگشته اند .

رییس امور مهاجرین ولایت هرات گفت کهعودت کننده ها 9 خانواده شامل 48 تن و 1583 نفر مجرد دیگر بودند که داوطلبانه به وطن برگشتند.

وی علاوه نمود که از میان رقم یاد شده تنها 9 نفر مجرد دارای کارت مهاجرت بوده و متباقی مهاجرین بدون مدرک بودند.

به گفته منبع،از میان عودت کننده ها، 78 نفرآنها آسیب پذیرشناسایی وجهت در یافت کمک به اداره سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی شدند. 

در دو روز اخیر هفته گذشته نردیک به 3 هزار تن داوطلبانه به کشور برگشته اند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز و قندهار حاکی از آن است که طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته ای گذشته به صورت مجموعی 2929 تن مهاجر افغان از کشور های ایران و پاکستان به صورت داوطلب به کشور عودت نموده اند که در میان آن 64 خانواده نیز شامل است.

بر اساس گزارشات رسیده از منابع مذکور، طی این مدت 11 خانواده شامل 61 تن و 1390 نفر مجرد دیگر که در ایران به سر می بردند، از طریق مرز اسلام قلعه  به ولایت هرات داوطلبانه برگشته اند که در میان آن یک خانواده و 3 تن دیگر دارای کارت مهاجرت هستند.

همچنان 31 خانواده شامل 153 تن و 1196 نفر مجرد دیگر که آنان نیز در ایران به سر می بردند از طریق مرز نیمروز داوطلبانه عودت نموده اند.

 

در بخشی از این گزارش آمده است که روز چهارشنبه هفته ای گذشته 13 خانواده که 39 مرد و 34 زن را شامل می شود از پاکستان از طریق مرز سپین بولدک به کند هاربرگشته اند. 

عودت1132 مهاجر ازطریق دو ولایت کشور

طبق گزارشات واصله از ریاست های امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایات هرات و ننگرهار ، سه شنبه 21 ثور، 1132 تن مهاجراز ایران و پاکستان داوطلبانه وارد کشور شده اند.

براساس این گزارش ها 37 خانواده ، 232 تن از پاکستان و 7 خانواده دیگر شامل 22تن ،همراه با 900 نفر مهاجربدون فامیل از ایران، با عبور از مرز های طورخم و اسلام قلعه به کشور برگشته اند.

مسئولین در ولایات یاد شده گفته اند که در بین بازگشت کنندگان تنها 4 تن که از ایران برگشته دارای کارت مهاجرت بوده اند.  

رئیس امور مهاجرین ننگرهار گفته است که 22 خانواده بازگشت کننده را در مرز طورخم جهت مساعدت به موسسه IOM  معرفی نموده است.

همچنا ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز از بازگشت داوطلبانه 8 خانواده و 234 نفر دیگر از ایران و ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار نیز از بازگشت 13 خانواده از پاکستان دراین ولایت خبر داده اند.  

بیش از یکهزار مهاجر داوطلبانه بازگشت نمودند

گزارشات رسیده از ولایات هرات، نیمروز، ننگرهار و قندهار حاکی از آن است که یکشنبه 19 ثور سالروان ، 1782 تن مهاجر افغان از ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه به کشور عودت نموده اند .

به اساس گزارشهای واصله از مراجع یادشده ، 7 خانواده شامل 40 تن و 1307 نفردیگر ازطریق مرز اسلام قلعه، به کشور برگشته اند که از میان آن 2 خانواده و 13 تن مجرد دارای مدرک بوده اند.

همچنان 3 خانواده که تعداد افراد آن به 11 تن می رسد  و 290 تن مجرد دیگر، ازطریق مرز نیمروز،

و 20 خانواده دیگرشامل 102 نفر،مقیم پاکستان، ازطریق مرزکندهار به کشوربرگشته اند.  

همچنان ریاست امور مهاجرین ولایت ننگر هار از عودت5 خانواده شامل 32 نفر از طریق مرز طور خبر داده است.

منابع مذکور افزوده اند که 18 تن در ولایت هرات و 4 خانواده در ننگرهار جهت مساعدت به موسسه بین المللی مهاجرت IOM معرفی شده است.

 

ریاست مهاجرین هرات: بیش از هزار مهاجر روز یکشنبه از ایران داوطلبانه برگشته اند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات خبر داد است که روز یکشنبه هفته ای گذشته 17 خانواده و 1068 تن مهاجر افغان از ایران داوطلبانه وارد کشور شده اند.

نادم رئیس امور مهاجرین ولایت هرات گفته است که رقم یاد شده مهاجرینی اند که بدون مدرک در ایران به سر می بردند اما در کنار آن 15 تن مجرد که دارای کارت مهاجرت هستند نیز دراین روز داوطلبانه عودت نموده است.

در کنار این، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات از بازگشت اجباری 616 تن مهاجر دیگر نیز دراین روز خبر داده است.

بازگشت داوطلبانه به وطن ادامه دارد

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایات ننگرهار، نیمروز، هرات و زاهدان ایران در آخرین گزارشات خود گفته است که طی سه روز اخیر هفته ای گذشته و شنبه هفته ای جاری به صورت مجموعی 111 خانواده و 1700 تن مهاجر دیگر از ایران و پاکستان داوطلبانه بازگشت نموده اند که در میان آنان مهاجرین دارای مدرک نیز وجود دارد.

به اساس این گزارش، در روز های چهار شنبه و پنجشه هفته ای گذشته 1421 تن مهاجر افغان و 19 خانواد دیگر که در ایران به سر می بردند از طریق مرز هرات داوطلبانه به وطن بازگشته اند.

به گفته ای رئیس امور مهاجرین هرات، دراین میان 2 خانواده و 9 تن مجرد دارای کارت مهاجرت اند و متباقی 1412 تن مجرد و 17 خانواده فاقدین مدرک اند که داوطبانه به وطن بازگشت نموده است.

در گزارش نمایندگی وزارت امور مهاجرین در زاهدان ایران آمده است که روز شنبه 53 تن مجرد و 13 خانواده داوطلبانه در این نمایندگی مراجعه نموده و بعد از طی مراحل باگشتی به وطن عودت نموده اند.

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز خبر داده است که  3 خانواده و 226 تن مهاجر افغان در روز چهارشنبه هفته ای گذشته، از ایران داوطلبانه به کشور بازگشت نموده است.

درکنار این، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار نیز گفته است که طی روز های شنبه هفته ای جاری، و سه روز اخیر هفته ای گذشته به تعداد 76 خانواده به صورت داوطلب از کشور پاکستان به کشور بازگشت نموده است 10 خانواده آن دارای مدرک و 66 خانواده دیگر بدون مدرک هستند.

عودت مهاجرین از ایران ادامه دارد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات روز گفته است که روز چهار شنبه هفته ای گذشته 792 تن مهاجر افغان به صورت داوطلبانه از ایران به کشور برگشته اند.

به گفته ای احمد جاوید نادم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات از میان رقم یاد شده 1 خانواده که مجموع افراد آن به 17 تن می رسد به صورت رسمی با ابطال کارت های خویش عودت نموده اند. در کنار این 6 خانواده فاقد مدرک که مجموع افراد آن 29 تن است و 744 تن مهاجر مجرد دیگر نیز از ایران به صورت داوطلبانه به کشور برگشته اند. 

بیش از 400 صد نفر به شمول 17 فامیل در جریان ماه سنبله سال 1394 بصورت دوطلبانه از ایران به کشور بر گشته اند.

 براساس معلومات ریاست امور مهاجرین ولایت هرات، 17 فامیل یاد شده که از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور( افغانستان )شده اند، از امتیازات معینه که برای مهاجرین بازگشت کننده مقیم ایران در نظر گرفته شده است مستفید شده اند.

همچنان در قسمت انتقال مهاجرین مذکور از مرز الی شهر هرات و رفع مشکلات صحی آنان، از جانب ریاست امور مهاجرین آن ولایت همکاری صورت گرفته است.

فعالیت های ریاست امور مهاجرین و لایت هرات در جریان برج سرطان

 • 12 خانواده عودت کننده داوطلب و 410 خانواده خود انگیخته ثبت و راجستر شدند.
 • عودت کننده ها به کمپ انصار رهنمائی و بعد از ثبت و راجستر و اخذ مساعدت نقدی UNHCR عازم ولایات شان شده اند .
  عودت کننده های مریض به کمک موسسه CHA در کمپ انصار و اسلام قلعه تداوی شده اند که شامل 151 نفر بود .
 • برای سه نفر عودت کننده فورم کار یابی توزیع گردیده است .
 • برای کارمندان آنریاست کورس های آموزشی در رابطه به حکومت داری خوب ، مدیریت ، آموزش کمپوتر و انگلیسی به همکاری موسسه HELP دایر شده است .
 • 244 نفر از زنان عودت کننده به پروگرام های آموزشی خیاطی ، قالین بافی ، شرینی پذئی و پروسس میوه به کمک موسسه SRS  و 40 نفر دیگر از خانم ها به کمک CRDSA به کورس کمپیوتر  معرفی شدند.
 • 20 نفر از خانم های عودت کننده به آموزش کفاشی ، 80 نفر دیگر به کورس خیاطی و 25 نفر به ایجاد گل خانه ها به کمک موسسات WDOA و DRC معرفی شدند.
 • 95 نفر خانم از کمک های نقدی UNHCR مستفید گردید.
 • 332 نفر عودت کننده مساعدت نقدی UNHCR  را به دست آوردند .
 • 283 فامیل به علت نا آمنی از منازل شان بی جاشده اند .
 • 430 فامیل بی جاشده غرض در یافت به آن ریاست مراجعه کردند.

برای خانواده بی جاشده مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: Apr 21, 2015 رده : عمومی

     برای صد خانواده بی جاشده به ولایت هرات از تاریخ ۲۳الی اخیرحمل سال ۱۳۹۴ از طریق ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت هرات کمک شده اند .

     به اساس معلومات سید فایض رییس امور مهاجرین ولایت هرات یکصد فامیل که از ولایات غور و بادغیس از اثر نا امنی به ولسوالیهای شیدایی و انجیل ولایت هرات بی جاشده اند در جریان هفته اخیر ماه حمل ۱۳۹۴ از طرف این اداره سروی و از طرف مؤسسات NRC ، UNHCR،WFP وIRC مواد غیر غذائی مساعدت شده است .

     منبع علاوه نمود که مؤسسه DRC برای هریک از خانواده های یادشده مبلغ ۸۰۰۰ افغانی پول و برای ۲۵خانواده که نهایت مستحق شناسائی شده بودند ، خیمه نیز مساعدت گردید.#

بیش از ۱۰۰ خانواده از تاریخ ۱۶ الی ۲۳ حمل سال ۱۳۹۴ ، به ولایت هرات بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 13, 2015 رده : عمومی

     به اساس معلومات سید فایض رییس امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت هرات ، ۱۰۴فامیل از ولایات بادغیس و غور ، از تاریخ 16 الی 23 ماه روان از محلات شان بی جا و در دشت شیدائی مرکز ولایت هرات مسکن گزین شده اند .

    وی علاوه نمود که علت بی جاشدن آنها نا امنی بوده و در نتیجه سروی که از طرف این اداره به همکاری موسسات NRC ، IOM ، WFP وUNHCR صورت گرفت ، از جمله ۱۰۴خانواده ، ۴۰ فامیل آنها مستحق مساعدت شناخته شد .

    به گفته سید فایض برای هریک از خانولده های مستحق مبلغ ۸۰۰۰ افغانی پول نقد ، کمپل ، خیمه، وسایل آشپزخانه ، سطل وصابون از طرف موسسات یادشده توزیع گردید.#

     

بیش از 1800 خانواده بی جاشده درولایات هرات ،نورستان وقندهارمساعدت زمستانی راازطریق ادارات امورمهاجرین وعود ت کننده گان آنولایت بدست آوردند .

به اساس معلومات حمید الله رئیس امورمهاجرین ولایت هرات به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت باآغازفصل سرما،کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) برای ۵۶ خانواده بی جاشده درآن ولایت ،وسایل آشپزخانه وبرای 677 فامیل دیگرپول نقد راکه برای هرفامیل 60 دالرامریکائی تعین گردیده بود ،توزیع نموده است .

منبع علاوه نمود که دفترشورای مهاجرین دنمارک نیزبرای 118 خانواده درمربوطات ولسوالی های انجیل وزنده جان ولایت هرات مبلغ 948000 افغانی راو برای 136 فامیل دیگردرولسوالیهای یادشده بسته های غیرغذائی شامل (وسایل اشپزخانه ،حفظ الصحه ،بالون گاز،ترپال وکمپل )رامساعدت کرده است .

طبق یک خبردیگر کمیشنری سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان برای 136 خانواده بی جاشده درولسوالیهای نورگرام ،واما ومرکزولایت نورستان ،مساعدت نقدی ،برای هرخانواده 60 دالرامریکائی را کمک نموده است .

به گفته ضیاوالدین آمرادارۀ امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت نورستان ،200 خانواده درآنولایت آسیب پذیرشناسائی شده اند وآن اداره تلاش دارد که برای آنها ازدفاترWFP  وUNHCR موادغذائی رااخذوتوزیع نماید .

طبق اظهارات منبع یادشده حدود536 فامیل بی جاشده درسراسرآنولایت زنده گی می نماید .

به اساس یک خبردیگربرای 700 خانواده بی جاشده درولایت قندهارنیز،بالون گاز ،پاپوش طفلانه ،پتووچادرازطریق UNHCRتوزیع گردیده است .

رحمت گل یکتن از باشنده گان ولایت نورستان که از اثرناامنی ها از مسکن اصلی خودبی جاشده است ،درتماس تلیفونی به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه گفت که خانواده اش،بافرارسیدن زمستان ازناحیه سرپناه ،مواد غذائی والبسه به مشکل مواجه می باشد .

وی علاوه نمود که مساعدت های انجام شده اندک بوده وازموسسات بین المللی تقاضاداریم که کمکهای بیشترباخانواده های بی جاشده نمایند .

3000 خانواده بیجا شده از کمک های کشور شاهی عربستان سعودی در ولایت هرات مستفید شدند.

تاریخ نشر: Sep 22, 2014 رده : عمومی

در ادامه توزیع کمک های بشردوستانه کشور شاهی عربستان سعودی در هماهنگی مشترک با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان طی دو روز گذشته بیش از 3000 خانواده بیجا شده در ولایت هرات تحت پوشش این برنامه توزیع مواد کمکی قرار گرفت.

این کمک ها که شامل 50 کیلو گرام آرد، 25 کیلو گرام برنج، 5 کیلو گرام روغن، 1 کیلو گرام چای خشک، 1 عدد بالون گاز، 1 عدد سطل و 1 عدد چای جوش میشود از جمع تعهدات 2 ملیون دالری کشور شاهی عربستان سعودی بوده که از طرف خادم حرمین شرفین پادشاه عربستان سعودی برای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان وعده شده بود.

داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان که در جریان توزیع این مواد حضور داشت به رسانه ها گفت، در پاسخ به درخواست رهبری این وزارت برای امداد رسانی به بیجا شده گان داخلی مقامات کشور دوست عربستان سعودی متعهد به ارسال کمک های بشردوستانه به هموطنان نهایت آسیب پذیر شده که تا حال بیش از 13 هزار خانواده دیگر در 6 ولایت کشور از دریافت این گونه مساعدت ها طی 20 روز گذشته مستفید گردیدند.

آقای انوری افزود با توجه به افزایش رقم بیجا شده گان طی سال های اخیر در ولایت های مختلف کشور، این وزارت مصمم است کمک های بیشتر بشری را از نهاد های امداد رسان ملی و بین المللی جذب نموده و برای بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان در ماه های آینده توزیع نماید.

بیش از بیست هزار نفر در جریان ماه سرطان سالروان از ایران به کشور عودت نموده اند .

تاریخ نشر: Aug 31, 2014 رده : عمومی

بیش از بیست هزار نفر در جریان ماه سرطان سالروان از ایران به کشور عودت نموده اند . 

         به گفته احمد احسان سروریار ، سرپرست ریاست مهاجرین ولایت هرات بیست هزار و دوصدو هفده نفر افغان شامل مرد ، زن و طفل در جریان ماه سرطان از طریق مرز اسلام قلعه از ایران به کشور عودت نموده اند .

        وی افزود که از جمله افراد یادشده 340 نفر متاهل و مجرد طور داوطلبانه از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و 19877 نفر دیگر شامل متاهل ، مجرد و اطفال بطور خود انگیخته به کشورعودت نموده اند.

        سروریار گفت که همچنان در مدت یادشده ده هزار و سه صد و چهل و سه نفر از ایران رد مرز شده اند .

         موصوف اظهار داشت که از طریق UNHCR و I O M برای عودت کننده گان یادشده مساعدت صورت گرفته و علاوه برآن از طریق این اداره دعوی حقوقی 12 نفر آنها طی مراحل شده ، 20 نفر از جوانان آنها غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف معرفی گردیده و برای 316 نفر نیازمند خدمات صحی عرضه گردیده است .

         وی گفت که همچنان در جریان ماه سرطان 145 خانواده شامل 867 نفر از محلات اصلی شان در آنولایت بی جا گردیدند و این اداره کمکهای موسسات NRC و DRC را که شامل فرش ، ترموز چای ، سیت های آشپزخانه ، سطل ، بشکه آب و وسایل حفظ الصحه بود برای آنها توزیع نمود .

         سروریار اضافه نمود که 83 فامیل از ولایات غور،بادغیس و هلمند نیز در ماه سرطان به این ولایت بی جاشدند ، که از طریق موسسات NRC  ، WFP و UNHCR غرض دریافت مساعدت سروی شدند .

         همچنان به گفته موصوف موسسه NEI 550 لیتر شیر سویا را برای 2750 طفل زیرسن 5 سال در کمپ مناره ها توزیع نموده است .

از سوی هم سرپرست ولایت هرات با ابراز تشکری از کمک رسانی به موقع وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و کشور شاهی عربستان سعودی به بیجا شده گان این ولایت افزود با توجه به بیجا شدن بیشتر افراد در نتیجه نا امنی های اخیر کمک های توزیع شده در حل مشکلات مستحقین به گونه نسبی میتواند موثر واقع شوند اما آنان انتظار دارند روند توزیع این گونه مساعدت ها در آینده ها نیز گسترش یابد.

بیجا شده گان داخلی در ولایت هرات از دریافت این کمک ها در حالی مستفید گردیدند که پیش از این برای 13000 خانواده دیگر در ولایت های کابل، قندز، ننگرهار، هلمند، بلخ و جوزجان این گونه مساعدت ها یکی پی دیگر توزیع گردید.

طی سال 1392،بیش از سی و دوهزارو 900 نفرافغان ازمرز اسلام قلعه بطورداوطلب و خودانگیخته از ایران به کشور عودت نموده است.

تاریخ نشر: May 19, 2014 رده : عمومی                                                               

     سروی بی جاشده ها ازآن طرف خط دیورند در سه ولایت کشور از طریق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و نهاد های همکار جریان داشته و جهت تسریع آن یک هئیت عالی رتبه دولتی امروزعازم آن ولایت گردید.

     انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در گفتگو با خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه اظهارداشت : كه  بیش از 12 هزار خانواده از آن سوی خط دیورند به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا بی جا(مهاجر)شده و تاکنون شش هزارخانواده بی جا شده در نتیجه سروی های انجام شده تثبیت گردیده اندكه بر بنیاد راپور های واصله 2400 خانواده به ولایت پکتیا، 3000 خانواده به ولایت پکتیکا وحدود 6600 خانواده دیگر به ولایت خوست بی جاشده اند.

  حكمي افزود در حال حاضر درجه حرارت در ولایت خوست بلند بوده و برای خانواده های بی جاشده وبخصوص اطفال، این چالش طاقت فرسا میباشد، با آنکه نبود آب آشامیدنی یکی از مشکلات جدی باشنده گان این محلات پنداشته میشود اما اقدامات لازم به خصوص فرستادن تانکر های دولتی و خصوصی برای حل مشکلات باشنده گان این محلات فعالیت دارند.

درهيمن حال سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت خوست ميگويد افزون بر فعالیت تانکر های آب جهت رفع مشکلات باشنده گان این مناطق، اقدامات لازم برای حفر چاه های آب روی دست گرفته شده که حتی بازرگانان ملی نیز متعهد به حفر چاه های آب شده اند.

      وی گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در نظر دارد در ساحات که بی جاشده گان بیشتر تراکم نموده اند چاه های عمیق را نیز حفر نماید.

        به گفته انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، سروی بی جاشده ها در سه ولایت یاد شده جریان داشته و این وزارت می خواهد با تثبیت رقم دقیق بی جاشده ها همه مساعدت ها اعم ازمراجع دولتی، ملی و بین المللی را منسجم و درهماهنگی مشترک بانهاد های همکار برای بی جاشده ها توزیع نماید.

    هئیت عالی رتبه دولتی که متشکل از نمائنده گان ادارت زیربط می باشند، موظف شده اند تا جریان سروی بی جاشده ها را در سه ولایت یاد شده سرعت بیشتر بخشند.

     گفتنی است که در پی بی جا شدن خانواده ها از آن سوی خط دیورند به ولایت خوست، نهاد های همکار بین المللی درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اقدام به کمک رسانی به موقع نموده که از این میان، دفتر برنامه غذایی جهان، یک مقدار گندم، روغن، لوبیا، نخود، نمک و بیسکیت را برای شش صد خانواده؛ موسسه محترمI R C  و برخی از نهاد های دیگر بیش از 3000 باب خیمه، 300 بسته مواد حفظ الصحه، 3331 باب تشناب اضطراری، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)  برای 1400 خانواده در شهر گردیز موادغذایی  و دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)همراه تعدادی از موسسات امداد رسانی دیگر برای 1100 خانواده یازده قلم مواد غیرغذایی را نیز توزیع نموده اند .

    با این همه دفتر محترم یونیسف فعالیت های واکسیناسیون اطفال را در ولایت پکتیا تسریع نموده که در این میان نزدیک به 5000 کودک از واکسین شدن در برابر مرض سرخکان و بیش از 7700 دیگر در مقابل پولیو بهره مند شده اند.

     درعین حال که هزاران خانواده ازآن طرف خط دیورند به ولایت خوست بی جاشده اند، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نا مناسب هزاران خانواده بی جاشده درولایت هلمند بیان میکند زیرا، دوام جنگ و نبرد های پی هم در چندین ولسوالی این ولایت سبب شده است تا روند سروی دقیق بیجا شده گان این مناطق با چالش جدی مواجه شده و برنامه امداد رسانی نیز به گونه لازم صورت نگیرد.

    با این همه وزارت امور مهاجرین و نهاد های همکار آن، آمادگی سروی را داشته و در انتظار اند شرایط امنیتی به گونه نسبی بهبود یافته تا آن ها بتوانند فعالیت های خود را در این مناطق نیز گسترش دهند.

گفتنی است که در حال حاضر با وجود چالش های موجود 1500 خانواده بی جاشده از ولسوالی های نا امن ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز آن ولایت سروی شده اند.