آمریت امورمهاجرین ولایت زابل

 

 

فعالیت ولایت زابل 25 عقرب

3 فامیل عودت کننده را ثبت و راجستر نموده است.

آمریت مهاجرین زابل ،مورخ 31 اسد

     ثبت وراجستر 35 نفر مهاجر عودت کننده از پاکستان به تاریخ 29 و 30 اسد.

سروی 9 فامیل بی جاشده در ولایت زابل صورت گرفت

 آمریت امور مهاجرین ولایت زابل ،9 فامیل را که از ولسوالی های نوبهار وارغنداب دو روز قبل به مرکز آنولایت بی جاشده بودند ، به همکاری UNHCR سروی نموده است.

همچنان اداره مذکور 2 فامیل عودت کننده از پاکستان را نیز به تاریخ 2 ثور ثبت وراجستر نموده است. 

برای 350 فامیل بیجاشده وعودت کننده در ولایت زابل مساعدت شد

350 فامیل بیجا شده وعودت کننده به ولایت زابل از طرف UNHCR مساعدت گردید.

مطیع الله آمرامور مهاجرین ولایت زابل میگوید که بتاریخ 6جدی برای 350 فامیل بیجاشده از ولسوالی های ناامن این ولایت و عودت کننده از ایران وپاکستان از طرف UNHCR 4 قلم مواد خوراکی تحت نظر این اداره مساعدت گردید.

منبع علاوه نمود که یک هفته قبل نیز برای 350 فامیل بیجاشده از ولایات همجوار به مرکز زابل از طرف UNHCR مساعدت نقدی ،برای هر فامیل 100 دالر کمک گردید.

گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت زابل طی ماه اسد وسنبله  سال ۱۳۹۴

۱۹۵۴ فامیل عودت کننده ثبت نام شده است.

عرایض ۶ فامیل متقاضی زمین طی مراحل شده است.

برای ۷ فامیل نمرات رهایشی در شهرک شیخ متی توزیع گردیده است.

شهرک شیخ متی در جنوب شهر قلات موقعیت دارد وساحه ۲۰۰۰جریب زمین را احتواء و گنجایش ۱۰۰۰ نمره رهایشی را دارد.

۳۵۳خانواده بی جاشده در ولایت زابل از طریق آمریت امور مهاجرین آنولایت ، غرض دریافت مساعدت امروز ۱۳۹۴/۳/۱۳ سروی گردید .

به گفته مطیع الله  آمر امور مهاجرین ولایت  زابل ، سروی خانواده های مذکور که در اواخر ماه حمل سالروان از اثر نا امنی و فقر از ولسوالی های خاک افغان ارغنداب و نوبهار بی جا و در مربوطات ولسوالی شاه جوی جابجا شده اند ، سروی گردیده و قرار است در آینده از طریق موسسات همکار برای ایشان کمک صورت گیرد .