آمریت امورمهاجرین ولایت ارزگان

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان مورخ 30 اسد

 

-        معرفی 248 فامیل بی جاشده از ولسوالی دهراود به دفتر OCHA غرض دریافت کمک.

فعالیت هفته دوم ماه جوزا ولایت ارزگان

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ارزگان خبر داده است که طی هفته گذشته 79 خانواده بیجا شده را مساعدت نقدی نموده است.

عبدالقهار دوست آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ارزگان گفته است که در مساعدت یاد شده برای هر خانواده 14 هزار افغانی پول نقد از سوی موسسه NRC توزیع شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ارزگان با همکاری موسسات بین المللی 284 خانواده بیجا شده دیگر را طی مدت یاد شده سروی نموده که از میان خانواده های سروی شده 216 خانواده از بیجا شدگان ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار به شهر ترینکوت مرکز این ولایت شامل است. 

نا امنی های اخیر 374 خانواده را در ارزگان بیجا ساخته است

نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت ارزگان خبر داده است که در اثر ناامنی های اخیر در این ولایت 374 خانواده از محلات اصلی شان بیجا شده اند.

آمار رسیده از آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان می رساند که در میان رقم یاد شده100 خانواده از ولسوالی دهراود، 63 خانواده از ولسوالی شهید احساس، 31 خانواده از ولسوالی گیزاب، 16 خانواده از ولسوالی ارزگان خاص، 12 خانواده از ولسوالی چوری این ولایت و 152 خانواده دیگر از باشندگان اصلی ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار در شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان بیجا شده اند.

عبدالقهار دوست آمر امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ارزگان هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ دراین ولایت به تعداد بیجا شدگان افزوده خواهد شد.

همچنان وی از مقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسات همکار با این وزارت خواهان کمک به این بیجا شدگان شده است. 

8288 خانواده طی سه سال اخیر درارزگان بیجا شده اند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان گزارش داده است که طی سه سال اخیر 8288 خانواده از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر ترینکوت مرکز این ولایت و سایر مناطق بیجا شده اند.

به اساس گزارش واصله، 2020 خانواده در سال 1393 ، 2912 خانواده در سال 1394 و 3356 خانواده طی سال جاری از مناطق اصلی شان به ساحات دومی بیجا شده اند.

مسئولین امور مهاجرین در ارزگان علت اصلی بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته اند.

 

در این گزارش آمده است که از میان رقم یاد شده در 170 خانواده در سال 1393، 280 خانواده در سال گذشته و 155 خانواده طی سال جاری دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند که مجموع آن به 605 خانواده می رسد.

 8288 خانواده طی سه سال اخیر درارزگان بیجا شده اند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ارزگان گزارش داده است که طی سه سال اخیر 8288 خانواده از ولسوالی های مختلف این ولایت در شهر ترینکوت مرکز این ولایت و سایر مناطق بیجا شده اند.

به اساس گزارش واصله، 2020 خانواده در سال 1393 ، 2912 خانواده در سال 1394 و 3356 خانواده طی سال جاری از مناطق اصلی شان به ساحات دومی بیجا شده اند.

مسئولین امور مهاجرین در ارزگان علت اصلی بیجا شدن این خانواده ها را مشکلات امنیتی دانسته اند.

در این گزارش آمده است که از میان رقم یاد شده در 170 خانواده در سال 1393، 280 خانواده در سال گذشته و 155 خانواده طی سال جاری دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند که مجموع آن به 605 خانواده می رسد. 

اجرا آت آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان مورخ 15 ثور 1395

آغاز سروی 175 خانواده بی جا شده به کمک بعضی موسسات همکار.

بیش از ۴۰ خانواده بی جاشده در ولایت ارزگان از طرف موسسات WFP وNRC کمک شدند.

تاریخ نشر: Jun 30, 2015 رده : عمومی

برمبنای معلومات عبدالقهار آمر امور مهاجرین و لایت ارزگان ۴۴ فامیل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ به اثر نا امنی از ولسوالی های خاص ارزگان ، شهید حساس ودهراود ، به ترینکوت مرکز این ولایت بی جاشده اند.

منبع علاوه نمود که تحت نظارت این اداره ، برای هر فامیل بی جاشده از طرف موسسه NRC مبلغ ۶۰۰۰ افغانی و از طرف WFP برای هریک از خانواده های یاد شده ،۱۵۰کیلو گرام گندم ، ۱۵کیلو گرام روغن ، ۱۰ کیلو گرام دال ، ۱ کیلو گرام نمک و یک کارتن بسکیت مساعدت شده است .

بیش از ۱۷۰ خانواده بی جاشده در ولایت غور و ارزگان مساعدت های مختلف النوع را به تاریخ ۲۶ الی ۳۰ حمل ۱۳۹۴ از طریق موسسات همکار در یافت نمودند.

تاریخ نشر ۲ ثور ۱۳۹۴ 

     به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور ۱۲۰ خانواده که ازاثر نا امنی از ولسوالی های دولینه ، چهار سده و مربوطات چغچران مرکز این ولایت بی جاشده اند ، از طریق این اداره سروی و به مرکز این ولایت بی جاشده ، از طریق این اداره سروی وبه کمک موسسه CRDSA ، هر فامیل سه راس بز شیری را در یافت نمودند.

    منبع افزود که موسسه یاد شده ، غرض استفاده بهتر از بزهای کمکی قبل از دریافت مساعدت ، مدت سه ماه تحت آموزش قرار داشتند .

    طبق یک خبر دیگر ۳۰ فامیل از ولسوالی پسابند و منطقه دهک مرکز ولایت غور از اثر نا امنی محلات شانرا ترک گفته اند .

    به اساس معلومات آمر امور مهاجرین ولایت غور ، برای خانواده های مذکور از طرف موسسات ARA و WFP، مواد غذائی وغیر غذائی مساعدت شده است .

 طبق یک خبر دیگر برای22 خانواده بی جاشده که دراثر نا امنی از ولسوالی گزاب ولایت ارزگان به ترینکوت بی جاشده اند از طرف دفتر یونسف سیتهای صحی مساعدت شده است .

بیش از دوهزار چهارصدخانواده بی جاشده درولایات ارزگان ،پکتیاوسرپل ،یک مقدارمساعدت زمستانی را ازطریق امریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت بدست آورده اند .

      به اساس معلومات مسئولین ادارات امورمهاجرین ولایات یادشده ،یکهزار ویکصدخانواده بی جاشده درولایت ارزگان ازمساعدت موادغذائی UNHCR  ویکهزارخانواده درمرکزوبرخی ازولسوالیهای ولایت پکتیا،30 قلم مواد غیرخوراکی ووسایل ،آشپزخانه را ازطریق یونیسف و UNHCR ،بعنوان مساعدت زمستانی دریافت نموده اند .

    همچنان 350 فامیل بی جاشده وآسیب پذیرولایت سرپل مساعدت نقدی UNHCR  راکه مبلغ 60 دالر برای هرفامیل اختصاص یافته بود بدست آورده اند.

برمبنای معلومات مسئولین نهادهای یاشده ، 7974 خانواده درولایت ارزگان ،2297 فامیل درولایت سرپل و 710 خانواده درولایت پکتیا،ازاثرناامنی وحوادث طبیعی بی جاشده اند.