آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیکا

   اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا ،مورخ 31 اسد

-        سروی 24  فامیل بی جاشده وزیرستان شمالی به ولسوالی ارگون به همکاری موسسه APA غرض مساعدت .

 

فعالیت سال تمام آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا

آخرین گزارش از ولایت پکتیکا حاکی از آن است که آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت طی سال جاری برای 300 خانواده بیجا شده داخلی در شهر شرن و ولسوالی اورگون کمک جنسی نموده است.

این کمک ها از سوی موسسه APA در این ولایت توزیع شده است که برای هر خانواده 3 دانه کمپل، بوشکه پلاستیکی، ترپال، سیت آشپزخانه، سطل آب، سیت صحی توزیع شده است.

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین ولایت پکتیکا از مجموع این خانواده ها 148 خانواده را در شهر شرن و 152 خانواده دیگر از بیجا شدگان در ولسوالی اورگون این ولایت بیجا شده بودند که از سوی موسسه متذکره مساعدت گردید.

همچنان این آمریت در کنار سایر فعالیت های روزانه اش، از توزیع کمک ها برای خانواده های بیجا شده وزیرستان شمالی نیز خبر داده است. 

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیکا طی ربع سوم سالروان

  • توزیع مواد لوژستیکی برای 300 خانواده بی جاشده در مرکز و ولسوالی ارگون به کمک UNHCR .
  • آموزش 40 نفر در رشته های حرفوی .
  • ثبت نام 35 خانواده عودت کننده داوطلب .
  • ثبت نام 300 خانواده بی جاشده .

۷۶۵ خانواده در ولایت پکتیا بی جا شده است .

تاریخ نشر: Jul 25, 2015 رده : عمومی

در اثر عملیات تصفیوی  که به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ در ولسوالی های څمکني  و جانی خیل ولایت پکتیا آغاز شد ، ۷۶۵ خانواده از محلات شان بی جاشده اند .

به اساس معلومات انجینرحضرت میر همت رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا عملیات نیرو های امنیتی از تاریخ اول الی۲۰سرطان سالروان در ولسوالی های څمکني و جانی خیل این ولایت جریان داشت و در آن مدت ۷۶۵ خانواده به ساحات امن همجوار و ولسوالی های میر زکه و پټان بی جاشدند.

همتت افزود که به اساس فیصله جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۷ کمیته حالات اضطراری ، نماینده گان این اداره ، موسسه فین ، WFP،UNHCR و FAO غرض سروی خانواده های بی جاشده توظیف گردید .

منبع اظهار داشت که سروی خانواده های یاد شده در ولسوالیهای څمکنی و جانی خیل انجام شد ، اما۱۵ خانواده بی جاشده به ولسوالی میر زکه و۵۰ خانواده دیگر به ولسوالی پټان تا کنون سروی نشده است .

همت گفت به اساس فیصله ۱۳۹۴/۴/۲۴ کیمته حالات اضطراری ، برای خانواده های بی جاشده کمک های عاجل UNHCR و WFP  توزیع می شود .

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت پکتیکا از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ الی ۲۹ جوزا ۱۳۹۴.

  • ثبت وراجستر مهاجرین افغان که از وزیرستان شمالی و جنوبی به ولسوالی های برمل و اورگون آن ولایت عودت نموده اند.
  • توزیع مواد مساعدتی موسسات همکاربرای بی جا شده های آن طرف خط دیورند به ولایت پکتیکا .
  • سروی بی جاشده ها درمربوطات آن ولایت غرض مساعدت.
  • معرفی ۳۰ نفر عودت کننده از پاکستان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.
  • پیشنهاد یک ملیون افغانی بمقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنند گان غرض خط اندازی شهرک مهاجرین آن ولایت.
  • ثبت وراجستر۲۰ خانواده عودت کننده.

هزاران خانواده بیجا شده در ولایت های خوست و پکتیکا از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان سروی شده و عنقریت در تداوم امداد رسانی گذشته توزیع کمک های دیگر نیز برای باشنده گان آن مناطق صورت خواهد گرفت

تاریخ نشر: Jun 11, 2014 رده : عمومی

سروی بی جاشده ها ازآن طرف خط دیورند در سه ولایت کشور از طریق وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان و نهاد های همکار جریان داشته و جهت تسریع آن یک هئیت عالی رتبه دولتی امروزعازم آن ولایت گردید.

     انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در گفتگو با خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه اظهارداشت : كه  بیش از 12 هزار خانواده از آن سوی خط دیورند به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا بی جا(مهاجر)شده و تاکنون شش هزارخانواده بی جا شده در نتیجه سروی های انجام شده تثبیت گردیده اندكه بر بنیاد راپور های واصله 2400 خانواده به ولایت پکتیا، 3000 خانواده به ولایت پکتیکا وحدود 6600 خانواده دیگر به ولایت خوست بی جاشده اند.

  حكمي افزود در حال حاضر درجه حرارت در ولایت خوست بلند بوده و برای خانواده های بی جاشده وبخصوص اطفال، این چالش طاقت فرسا میباشد، با آنکه نبود آب آشامیدنی یکی از مشکلات جدی باشنده گان این محلات پنداشته میشود اما اقدامات لازم به خصوص فرستادن تانکر های دولتی و خصوصی برای حل مشکلات باشنده گان این محلات فعالیت دارند.

درهيمن حال سرپرست ریاست امور مهاجرین ولایت خوست ميگويد افزون بر فعالیت تانکر های آب جهت رفع مشکلات باشنده گان این مناطق، اقدامات لازم برای حفر چاه های آب روی دست گرفته شده که حتی بازرگانان ملی نیز متعهد به حفر چاه های آب شده اند.

      وی گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان در نظر دارد در ساحات که بی جاشده گان بیشتر تراکم نموده اند چاه های عمیق را نیز حفر نماید.

        به گفته انجنیر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، سروی بی جاشده ها در سه ولایت یاد شده جریان داشته و این وزارت می خواهد با تثبیت رقم دقیق بی جاشده ها همه مساعدت ها اعم ازمراجع دولتی، ملی و بین المللی را منسجم و درهماهنگی مشترک بانهاد های همکار برای بی جاشده ها توزیع نماید.

    هئیت عالی رتبه دولتی که متشکل از نمائنده گان ادارت زیربط می باشند، موظف شده اند تا جریان سروی بی جاشده ها را در سه ولایت یاد شده سرعت بیشتر بخشند.

     گفتنی است که در پی بی جا شدن خانواده ها از آن سوی خط دیورند به ولایت خوست، نهاد های همکار بین المللی درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اقدام به کمک رسانی به موقع نموده که از این میان، دفتر برنامه غذایی جهان، یک مقدار گندم، روغن، لوبیا، نخود، نمک و بیسکیت را برای شش صد خانواده؛ موسسه محترمI R C  و برخی از نهاد های دیگر بیش از 3000 باب خیمه، 300 بسته مواد حفظ الصحه، 3331 باب تشناب اضطراری، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)  برای 1400 خانواده در شهر گردیز موادغذایی  و دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)همراه تعدادی از موسسات امداد رسانی دیگر برای 1100 خانواده یازده قلم مواد غیرغذایی را نیز توزیع نموده اند .

    با این همه دفتر محترم یونیسف فعالیت های واکسیناسیون اطفال را در ولایت پکتیا تسریع نموده که در این میان نزدیک به 5000 کودک از واکسین شدن در برابر مرض سرخکان و بیش از 7700 دیگر در مقابل پولیو بهره مند شده اند.

     درعین حال که هزاران خانواده ازآن طرف خط دیورند به ولایت خوست بی جاشده اند، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت نا مناسب هزاران خانواده بی جاشده درولایت هلمند بیان میکند زیرا، دوام جنگ و نبرد های پی هم در چندین ولسوالی این ولایت سبب شده است تا روند سروی دقیق بیجا شده گان این مناطق با چالش جدی مواجه شده و برنامه امداد رسانی نیز به گونه لازم صورت نگیرد.

    با این همه وزارت امور مهاجرین و نهاد های همکار آن، آمادگی سروی را داشته و در انتظار اند شرایط امنیتی به گونه نسبی بهبود یافته تا آن ها بتوانند فعالیت های خود را در این مناطق نیز گسترش دهند.

گفتنی است که در حال حاضر با وجود چالش های موجود 1500 خانواده بی جاشده از ولسوالی های نا امن ولایت هلمند به لشکرگاه مرکز آن ولایت سروی شده اند.